Čitaj mi

 

Na osnovu člana 40. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Službeni glasnik RS'' broj 120/04 ),

 


Poverenik za informacije od javnog značaja, doneo je

U P U T S T V O
za objavljivanje informatora o radu državnog organa

1. Ovim uputstvom se bliže određuje sadržaj i način objavljivanja informatora koji su državni organi, organi teritorijalne autonomije, organi lokalne samouprave, kao i organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja ( u daljem tekstu: državni organ), dužni da izrade i objave radi sprovođenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ( u daljem tekstu: Zakon).

2. Informator iz tačke 1. ovog uputstva obavezno sadrži osnovne podatke o radu državnog organa propisane članom 39. Zakona, kao i druge podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

Preuzmite datoteku:
pdf Uputstvo za objavljivanje informatora o radu državnog organa.pdf
Veličina dokumenta: 92 Kb.