POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li se zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja može uputiti faksom, elektronskim putem (e-mail adresa) i da li se "usmenim zahtevom" smatra i zahtev upućen telefonom iz redakcije medija? ( oktobar 2008.g)

Odgovor:

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja("Sl. glasnik RS" br.120/04 i 54/07), u čl.21. propisuje da se na postupak pred organom vlasti u postupku ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak (ZUP-„Sl. list SRJ"br. 33/97 i 31/01), osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

U članu 15. st.1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisano je da tražilac informacije podnosi pismeni zahtev organu vlasti, a u stavu 7. istog člana da je organ vlasti dužan da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.

Članom 55. Zakona o opštem upravnom postupku propisan je način opštenja organa i stranaka, odnosno mogući načini predaje podnesaka (neposredno ili slanjem pismena poštom, ili usmenim saopštavanjem na zapisnik, a kad nije drugačije propisano, i telegrafski, odnosno telefaksom). Ista odredba dozvoljava davanje kratkih i hitnih saopštenja i telefonom, ako je to po prirodi stvari moguće. O elektronskoj komunikaciji putem mejla, ovaj član ne govori, što je razmljivo sa stanovišta vremena donošenja zakona.

Imajući napred navedeno u vidu, a posebno međunarodne standarde da  formalnosti u vezi sa podnošenjem zahteva treba da budu svedene na minimum (Preporuka R(2002) 2 Komiteta ministara državama članicama o uvidu u službene dokumente), stav Poverenika za informacije je da se zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja može uputiti i putem faksa i elektronskim putem (e-mail adresa ), kao i da se može podneti usmeni zahtev, neposredno ili putem telefona usmenim saopštavanjem na zapisnik pred organom. Međutim, treba imati u vidu da se kod ovih načina podnošenja zahteva, može  pojaviti problem dokazivanja predaje  zahteva, sadržine, datuma prijema u organu, u slučaju kada organ to osporava, a postupak odlučivanja po žalbi tražioca je formalan postupak za koga važe pravila utvrđena Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakonom o opštem upravnom postupku.

(Iz odgovora Poverenika br.011-00-108/2008-03   od 20.10.2008.god.)