POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Na koji račun i u kom iznosu tražilac informacije treba da uplati sredstva na ime troškova izdavanja kopije dokumenta sa traženom informacijom?

Odgovor:

Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja ("Sl.glasnik RS" br.8/06), propisano je  da su sredstva ostvarena od naknade nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata sa informacijama od javnog značaja, prihod budžeta Republike, kao i  visina ovih nužnih troškova. Troškovnik je sastavni deo Uredbe.

Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS" br.20/07 od 20.02.2007.g), propisan je uplatni račun Trezora za ovu vrstu prihoda i to:   840- 742328843-30.

Visinu troškova izrade i upućivanja dokumenta sa informacijama od javnog značaja, u skladu sa Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04 i 54/07) određuje organ vlasti koji u konkretnom slučaju postupa po zahtevu tražioca, u skladu sa navedenim Troškovnikom,  u zavisnosti od obima dokumenta čija se kopija traži i njegovog formata, ako je u štampanom obliku, a kod dokumenata u elektronskom  zapisu, u zavisnosti od oblika u kome se izdaje (CD, DVD, audio-video kaseta...).Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova ako  visina ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.