POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Na koji račun se uplaćuju troškovi na ime izrade i upućivanja kopija dokumenata sa informacijama od javnog značaja? (mart 2007.)

Odgovor:

Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.8/06), propisano je da su sredstva ostvarena od naknade nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata sa informacijama od javnog značaja, prihod budžeta Republike, kao i visina ovih nužnih troškova.

Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS" br.20/07 od 20.02.2007.g), propisan je uplatni račun Trezora za ovu vrstu prihoda i to: 840- 742328-843-30.