Čitaj mi

Da li se informacije od javnog značaja o radu nekog organa javne vlasti dobijaju od Poverenika? (avgust 2005.g.) Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04) utvrđen je postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti.

Odgovor:

Tražilac informacije, prema članu 15. ovog zakona, podnosi zahtev neposredno organu vlasti koji raspolaže informacijom i koji po podnetom zahtevu odlučuje. Poverenik rešava po žalbi tražioca informacije kada organ vlasti odbije da obavesti tražioca da li poseduje određenu informaciju ili mu je dostupna, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju dokumenta ili ako to ne učini u propisanom roku.