POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li zahtev za pristup informacijama od javnog značaja dostavljen elektronskom poštom obavezuje onoga ko treba da da informaciju, odnosno organe javne vlasti? (oktobar 2005.g.)

Odgovor:

Komunikacija elektronskom poštom sa organima javne vlasti u pogledu ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja je dozvoljena i obavezujuća, s tim što takav način komunikacije može otežavati dokazivanje prijema zahteva kada se ne potvrdi njegov prijem, a to se ospori u postupku po žalbi.