POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li je neko ovlašćeno lice državnog organa podnelo godišnji izveštaj (za 2004.g.) o radnjama tog organa preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, shodno članu 43. Zakona  i ako jeste, o kom organu se radi? (septembar 2005.g.)

Odgovor:

Nijedan državni organ do sada nije podneo godišnji izveštaj predviđen članom 43. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Posmatrano sa isključivo formalnog stanovišta, moglo bi se reći da je postojala obaveza državnih organa da podnesu takve izveštaje za 2004. godinu. Ovo, s obzirom na činjenicu da je Zakon stupio na snagu 13. novembra prošle godine, te da je shodno tome bio u primeni u toku 2004. godine, makar samo mesec i po dana.

Realno nije bilo za očekivati da državni organi odgovore na ovu formalnu obavezu. Zakon je usvojen bez potrebnih priprema, za njegovu primenu nije ostavljen nikakav prelazni period, nije ostavljen rok za izbor ovlašćenih lica, nisu obezbeđene mnoge pretpostavke za njegovu kvalitetnu primenu.

Krajem 2004. godine Narodna skupština Republike Srbije jeste izvršila izbor ličnosti za vršenje funkcije Poverenika za informacije od javnog značaja, ali praktično do 01. jula 2005. godine nisu bile obezbeđene ni najosnovnije pretpostavke za delovanje Poverenika za informacije od javnog značaja, kao državnog organa. Pored ostalog, nije imao čak ni sedište, odnosno adresu.

Zbog svega navedenog, pitanje podnošenja izveštaja o radu predviđenog članom 43. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao realno, treba tretirati po okončanju 2005. godine.