POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Koliko kazni je Poverenik izrekao u toku dosadašnjeg rada? (septembar 2005.g.)

Odgovor:

U dosadašnjem radu Poverenik za informacije od javnog značaja nije izrekao nijednu kaznu, budući da je državni organ koji nema ovlašćenja da vodi prekršajni postupak i izriče kazne.

Ovo proističe iz sledećeg:

Odredbama čl.46-48. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (²Sl. glasnik RS² broj 120/04) propisani su prekršaji i prekršajne kazne za povrede pojedinih odredaba navedenog zakona.

Članom 45. istog zakona propisano je da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove informisanja.

Članom 84. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik SRS" br.44/89 i „Sl. glasnik RS", br. 21/90,11/92, 20/93, 53/93, 22/94, 36/98, i 55/04), kao organi za vođenje prekršajnog postupka predviđeni su sudija za prekršaje u prvom stepenu i veća za prekršaje u drugom.

Članom 176. istog Zakona propisano je da zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi ovlašćeni organ ili oštećeni kao i da su ovlašćeni organi za pokretanje prekršajnog postupka organi uprave, ovlašćeni inspektori, javni tužilac i drugi organi i organizacije, koje vrše javna ovlašćenja u čiju nadležnost spada neposredno izvršenje ili nadzor nad izvršenjem propisa u kojima su prekršaji predviđeni.

Imajući u vidu citirane zakonske odredbe, za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, u slučajevima propisanih prekršaja iz čl.46-48. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, nadležno je Ministarstvo kulture kao organ uprave u čiju nadležnost spada nadzor nad sprovođenjem istog zakona.

Shodno navedenom, Služba Poverenika o slučajevima koji ukazuju na postojanje prekršaja redovno obaveštava Ministarstvo kulture, nadležno za poslove informisanja i dostavlja spise predmeta u kojima se odlučivalo po žalbi u upravnom postupku, zahtevajući da isto Ministarstvo sprovede nadzor, utvrdi identitet odgovornih lica i protiv njih pokrene prekršajni postupak pred nadležnim organom.