Čitaj mi

Da li se opštim aktom organa vlasti, o načinu evidentiranja sklopljenih ugovora, praćenja i izveštavanja o izvršenju ugovora može ograničiti pristup javnosti pojedinim ugovorima ili nekim delovima, zavisno od vrste predmeta i da li se u samom ugovoru može predvideti da je ugovor „službena tajna“, te da nije dostupan javnosti?

Odgovor:

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04), propisani su uslovi i razlozi za isključenje ili ograničenje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Da li su ispunjeni ovi uslovi taksativno navedeni u čl. 9. i 14. Zakona, organ koji postupa po zahtevu za pristup informacijama, ceni u svakom konkretnom slučaju, u zavisnosti od predmeta zahteva i sadržine dokumenta čiji se pristup traži.

Prema tome, sa aspekta primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, opštim aktom organa se ne može generalno ograničavati pristup određenom dokumentu, prema vrsti dokumenta, već pojedinačno, u zavisnosti od sadržine dokumenta, eventualno predvideti mogućnost ograničenja određenih podataka, i to samo pod uslovima i iz razloga predviđenih ovim zakonom.

(avgust 2006.)