Čitaj mi

Da li državno preduzeće može uskratiti pravo na uvid u konkursnu dokumentaciju s pozivom na član 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zbog povrede prava na privatnost?

Odgovor:

Informacije iz konkursne dokumentacije organa vlasti, tj. privrednog društva u državnoj svojini, osnovanog odlukom Vlade, imaju karakter informacija od javnog značaja u smislu člana 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04 i 54/07), kao informacije od interesa za javnost u pogledu toga li je organ poštovao proceduru i uslove konkursa prilikom izbora direktora i one mogu biti predmet legitimnog zahteva tražioca informacije.

Na osnovu čl. 4. i 5. ovog zakona, pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja pripada svakome, bez uslovljavanja bilo kakvim posebnim interesom, kao npr. da je učesnik konkursa i sl.

Imajući u vidu da konkursna dokumentacija sadrži i informacije, odnosno podatke o ličnosti čija zaštita generalno može biti razlog ograničenja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, organ vlasti u postupanju po zahtevu treba da vodi računa o primeni odredaba čl. 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS" br.97/08), tako da zaštiti one podatke o ličnosti kojima se može povrediti pravo na privatnost, kao npr. adresni podaci, brojevi telefona, jedinstveni matični broj građana i sl., što nikako ne sme biti razlog ograničenja pristupa ostalim informacijama. U tom smislu, organ vlasti ima mogućnost da pre nego što informacije učini dostupnim, zaštiti takve podatke o ličnosti kojima se može povrediti pravo na privatnost, u skladu sa čl. 12. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ovakva zaštita navedenih podataka ne bi bila neophodna u slučaju da je organ vlasti u postupku sprovođenja konkursa obezbedio izričitu saglasnost učesnika konkursa o tome da će njihovi podaci i koji, biti obrađivani, za koje potrebe i o daljem postupanju sa njima, uključujući i to da će biti učinjeni dostupnim drugim učesnicima konkursa.

(decembar 2009.g.)