Čitaj mi

Da li je uprava kao organ u sastavu ministarstva, u smislu člana 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, poseban organ javne vlasti u odnosu na Ministarstvo, te da li je u smislu odredbi čl. 46-48. istog Zakona, odgovorno lice ministar ili direktor uprave?

Odgovor:

Prema odredbi čl. 3.tač. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl.glasnik RS“, br.120/04, 54/07,104/09 i 36/10), organ javne vlasti jeste: državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja (državni organi u smislu ovog zakona), kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ.

Za prekršaje iz ovog zakona, prema čl. 46-48. odgovara odgovorno lice u državnom organu, odnosno u organu javne vlasti.

Imajući u vidu navedeno, kao i odredbu čl.1. st.2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“ br. 79/05 i 101/07) po kojoj državnu upravu, tj. organe državne uprave, osim ministarstava i posebnih organizacija, čine i organi uprave u sastavu ministarstva, po mišljenju Poverenika, uprave u sastavu Ministarstva finansija koje imaju pravni subjektivitet, tj. svojstvo pravnog lica i predstavljaju organe uprave u sastavu ministarstva, jesu poseban organ javne vlasti, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a rukovodioci tih uprava su odgovorna lica za sprovođenje ovog zakona.

Imajući u vidu odredbu čl. 80. Zakona o državnoj upravi po kojoj su organi državne uprave ti koji daju mišljenja o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata iz oblasti svoga rada, zatim činjenicu da nadzor nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sada vrši ministarstvo nadležno za državnu upravu, kao i činjenicu da se pitanje tiče državne uprave, statusa i odnosa organa državne uprave, Poverenik je stava da bi mišljenje o navedenim pitanjima trebalo zatražiti od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi.

(oktobar 2010.)