Čitaj mi

Da li se na zahtev novinara za slobodan pristup informacijama može omogućiti pristup tenderskoj dokumentaciji o izradi sajta organa finansiranog donatorskim sredstvima Evropske unije?

Odgovor:

Nesporno je da tražene informacije, tj. informacije iz ugovora o izradi određenog sajta i tenderske dokumentacije, imaju karakter informacija od javnog značaja, u smislu člana 2. st.1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Prema čl. 4. Zakona, postoji zakonska pretpostavka u korist postojanja opravdanog interesa javnosti da zna, sve dok organ vlasti ne dokaže suprotno.

S tim u vezi, organ javne vlasti će u postupanju po zahtevu tražioca ceniti postojanje eventualnih razloga zbog kojih bi, radi zaštite nekog pretežnijeg, takođe legitimnog interesa, pravo javnosti da zna, trebalo ograničiti, odnosno omogućiti delimičan pristup informacijama, u skladu sa čl. 12. Zakona. Ovo, naročito, u pogledu zaštite podataka o ličnosti koji bi mogli biti sadržani u tenderskoj dokumentaciji učesnika javne nabavke, odnosno zaštite eventualnih interesa učesnika koji nisu izabrani, poput idejnih rešenja odnosno autorskog prava i sl. Pristup informacijama iz tenderske dokumentacije izabranog ponuđača u pogledu ispunjenosti uslova tendera kao i zaključenog ugovora, osim podataka o ličnosti, ne bi smeli biti dovedeni u pitanje.

(septembar 2011.god.)