Čitaj mi

Da li organ vlasti, tj. sud, ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama može uslovljavati uplatom troškova kopiranja dokumenata u iznosu koji prevazilazi iznos nužnih troškova, odnosno plaćanjem sudske takse?

Odgovor:

Organ vlasti ne može uslovljavati slobodan pristup informacijama od javnog značaja plaćanjem naknade, osim u slučaju kada visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, u kom slučaju je tražilac informacije dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova.

Takođe, organ vlasti, tj. sud, u postupku koji vodi po Zakonu o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, pristup informacijama ne može uslovljavati plaćanjem sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama, koji se u ovom postupku ne primenjuje.

(maj 2012.)