Čitaj mi

Da li je u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da Skupština opštine na svojoj sednici imenuje lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja?

Odgovor:

Prema odredbama čl. 38. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), odgovorno lice u organu vlasti određuje jedno ili više službenih lica (tzv. ovlašćena lica) za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Istim članom propisane su obaveze ovih lica. Stavom 3. istog člana propisano je da u slučaju da ovlašćeno lice nije određeno, tada je za postupanje po zahtevu nadležno odgovorno lice u organu vlasti.

U prelaznim odredbama, u čl. 49. st.1. ovog zakona, propisan je rok od 30 od dana njegovog stupanja na snagu, u kome se sprovodi ova odredba. U tom članu se doista koristi termin imenovanja ovog/ih lica, iako se suštinski ne radi o imenovanju, već određivanju ovlašćenog lica, što proističe iz citiranog čl. 38. Zakona, budući da se ne radi o licima na položaju. To ne znači da za ovlašćeno lice ne može biti određeno lice koje je po propisima o lokalnoj samoupravi imenovano na neku od funkcija u opštini. Budući da opština, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, ima više organa vlasti u smislu čl. 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, nema smetnji ni da se odredi jedno ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za pristup informacijama, za sve organe opštine (Skupštinu opštine, Opštinsko veće, Predsednik opštine, Opštinska uprava). U praksi su to najčešće načelnici opštinskih uprava.

(mart 2013.)