POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Kako može građanin da pribavi lične podatke iz člana 181. stav 1. tač. 3. Zakona o prekršajima, za odgovornog u organu vlasti, radi podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u svojstvu oštećenog zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja?

Odgovor:

Prema odredbama člana 181. stav 6. Zakona o prekršajima (“Sl.glasnik RS“ broj 65/13), zahtev za pokretanje prekršajnog postupka koji podnosi fizičko lice kao oštećeni protiv odgovornog lica u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i jedinici lokalne samouprave ili drugih imalaca javnih ovlašćenja, treba da sadrži lično ime okrivljenog, naziv i sedište organa i funkciju, odnosno poslove koje lice u organu obavlja.

Ovi podaci su javni pa ne postoje smetnje za njihovo pribavljanje sa aspekta zaštite podataka o ličnosti. Inače, važećim Zakonom o prekršajima, na inicijativu Poverenika, procedura za podnošenje zahteva od strane oštećenog, u pogledu sadržine zahteva, protiv odgovornog u organu vlasti je pojednostavljena u odnosu na raniji Zakon o prekršajima.

Mišljenje u vezi sa primenom Zakona o prekršajima je u nadležnosti Ministarstva pravde koje, pored ostalog, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na zakonodavstvo o prekršajima, postupak pred sudovima i rad pravosudnih organa.

(februar 2015.)