POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li je organ vlasti dužan da postupi po zahtevu za slobodan pristup informacijama kada ne raspolaže informacijom, a informacija se inače ne odnosi na pitanja iz nadležnosti organa?

Odgovor:

Organ vlasti je, u skladu sa čl. 16. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dužan da odgovori podnosiocu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i u situaciji kada ne raspolaže informacijom koja je predmet zahteva i kada pitanje na koje se informacija odnosi nije u nadležnosti tog organa.

Na osnovu čl. 19. Zakona, organ vlasti je dužan da zahtev u takvoj situaciji dostavi Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i obavesti Poverenika i tražioca u čijem posedu, po njegovom znanju, se dokument sa traženom informacijom nalazi.

(decembar 2015.)