POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li lice kome su informacije potrebne za vođenje sudskog postupka, može na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dobiti podatke o statusu određenog lica iz matičnih knjiga građana.

Odgovor:

Informacija lične prirode, odnosno podatak o ličnosti, se ne može učiniti dostupnom javnosti (kao informacija od javnog značaja) ako ne postoji izričita saglasnost lica na koje se informacija odnosi ili ako nisu ispunjeni drugi zakonski uslovi za primenu izuzetaka od prava na privatnost (čl.14. Zakona), bez obzira na lični interes tražioca da takvu informaciju dobije.

(decembar 2015.)