POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li je prvostepeni organ, kome je Poverenik poništio rešenje po žalbi i predmet vratio na ponovni postupak, dužan da novo rešenje donese u roku od 15 dana prema čl. 16. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ili u roku od 30 dana u skladu sa čl. 232. st. 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“ br.33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“ br. 30/10).

Odgovor:

Članom 21. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“ br.120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) propisano je da se na postupak pred organom vlasti primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, a koje se odnose na rešavanje prvostepenog organa, osim ako je ovim zakonom drugačije određeno.

U situaciji kada Poverenik poništi rešenje organa vlasti kao prvostepenog organa i predmet vrati na ponovni postupak, predmet se nalazi u fazi ponovnog odlučivanja po zahtevu. Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisan je postupak pred organom vlasti po podnetom zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U skladu sa tim, organ vlasti je, rešavajući po zahtevu u ponovnom postupku, dužan da postupa saglasno odredbama člana 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema predmeta, a ne u roku od 30 dana kako je to propisano Zakonom o opštem upravnom postupku.

(mart 2017.)