POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Čitaj mi

Da li se na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja može dobiti overena kopija nekog dokumenta od organa vlasti?

Odgovor:

Ne, pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, prema čl. 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja obuhvata pravo svakog lica da mu najpre bude saopšteno da li organ vlasti poseduje zatraženu informaciju od javnog značaja (sadržanu u određenom dokumentu), a zatim pravo da mu se ona učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument i/ili dostaviti kopija dokumenta, neposredno, poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način, što ne podrazumeva obavezu organa da kopiju overava. Kopija može biti u obliku fotokopije, audio ili video kasete, diskete, diska i sl. u zavisnosti od toga da li je nosač informacije u papirnoj, elektronskoj ili nekoj drugoj formi.