POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Činjenica da je načelo transparentnosti postupka jedno od osnovnih zakonskih načela u sprovođenju javnih nabavki i da transparentnost u svim fazama postupka javnih nabavki, od planiranja, sprovođenja i izvršenja ugovora, nesporno doprinosi suzbijanju neregularnosti i eventualne korupcije, govori u prilog objavljivanja podatka o procenjenoj vrednosti javne nabavke, osim kad u konkretnoj situaciji postoje naročito opravdani razlozi da se taj podatak ne saopšti u određenoj fazi postupka i kada za to postoje odgovarajući dokazi naručioca.

 

Iz Obrazloženja rešenja

Žalba Povereniku je izjavljena zbog povrede prava žalioca da po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja dobije kopiju odluke o pokretanju postupka javne nabavke u kojoj je sadržana procenjena vrednost nabavke za izvođenje radova na adaptaciji i opremanju poslovnog prostora naručioca.

Organ vlasti je obavestio žalioca da se radi o javnoj nabavci radova čiji cilj je zaključivanje ugovora sa klauzulom „ključ u ruke", zbog čega je mišljenja da bi davanje podatka o procenjenoj vrednosti iste ugrozilo primenu načela ekonomičnosti upotrebe javnih sredstava, kao i da prema odredbi člana 30. Zakona o javnim nabavkama kojom je propisana sadržina konkursne dokumentacije, naručilac nije dužan da navede podatak o procenjenoj vrednosti javne nabavke, pa samim tim ni da žaliocu dostavlja informaciju o tome.

Poverenik je naložio da se informacija dostavi žaliocu, obrazlažući to sledećim:

Činjenica da je organ vlasti dopisom od 28.02.2013. godine obavestio žalioca da bi davanje podatka o procenjenoj vrednosti predmetne javne nabavke ugrozilo primenu načela ekonomičnosti upotrebe javnih sredstava kao i da prema odredbi člana 30. Zakona o javnim nabavkama, naručilac nije dužan da navede podatak o procenjenoj vrednosti javne nabavke, nije mogla uticati na drugačiju odluku u ovoj upravnoj stvari. Ovo iz razloga što se, u konkretnom slučaju, ne radi o ostvarivanju prava žalioca prema Zakonu o javnim nabavkama, već se radi o ostvarivanju prava na pristup informacijama od javnog značaja, po zahtevu koji je podnet u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koje pravo, u smislu odredaba člana 5. i 6. Zakona pripada svakom pod jednakim uslovima, pa i žaliocu u ovoj upravnoj stvari, bez obzira na to da li je on učesnik u tom postupku javne nabavke ili ne.

Prema odredbama člana 8. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja prava na slobodan pristup informacijama se izuzetno mogu podvrći ograničenjima koja su propisana ovim zakonom, ako je to neophodno u demokratskom drutvu radi zaštite od ozbiljne povrede pretežnijeg interesa zasnovanog takođe na ustavu ili zakonu, pri čemu se nijedna odredba ovog zakona ne sme tumačiti na način koji bi doveo do ukidanja ili ograničenja prava na pristup informacijama u većoj meri od one koja je propisana u stavu 1. Iz toga proističe da je Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u materiji slobodnog pristupa informacijama, lex specialis. Imajući u vidu ove odredbe neosnovano je pozivanje organa vlasti na član 30. Zakona o javnim nabavkama, a osim toga ovaj član i ne zabranjuje objavljivanje podatka o procenjenoj vrednosti nabavke.

Činjenica da je načelo transparentnosti postupka jedno od osnovnih zakonskih načela u sprovođenju javnih nabavki i da transparentnost u svim fazama postupka javnih nabavki, od planiranja, sprovođenja i izvršenja ugovora, nesporno doprinosi suzbijanju neregularnosti i eventualne korupcije, govori u prilog objavljivanja podatka o procenjenoj vrednosti javne nabavke, osim kad u konkretnoj situaciji postoje naročito opravdani razlozi da se taj podatak ne saopšti u određenoj fazi postupka i kada za to postoje odgovarajući dokazi naručioca, čega u konkretnom slučaju nema.

Broj: 07-00-00669/2013-03 od 10.11.2014. godine

Rešenje Poverenika br. 07-00-02350/2010-03 od 18.5.2012.