POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Reagujući povodom utvrđivanja Predloga zakona o policiji od strane Vlade Republike Srbije, zbog nesaglasnosti  odredaba člana 5. tog zakona sa rešenjima iz Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Poverenik je 26.10.2005.g. izdao  saopštenja za javnost koje glasi:

„Kao slični zakoni u demokratskom svetu, i naš Zakon predviđa da građanin, koji traži informaciju, nije dužan da dokazuje da za to ima interes.

Predviđanjem, kao u slučaju čl. 5. Predloga zakona o policiji i čl. 153. Predloga zakona o prekršajima, obaveze dokazivanja „opravdanog", ili „pravnog", ili „na zakonu zasnovanog", ili „osnovanog" interesa, izaziva se nepotrebna konfuzija i otvaraju mogućnosti za ograničavanje prava građana.

Bilo bi mnogo bolje da predlozi novih zakona, u vezi sa pristupom informacijama, sadrže odredbe koje upućuju na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, umesto kontroverznih rešenja. Teško je razumeti kakva je logika predlaganja takvih rešenja, jer ne može biti sumnje da u slučaju kolizije priotitet mora imati Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je za konkretnu materiju  leks specialis.

Uostalom, i Deklaracija o dostupnosti informacija, koju su u decembru 2004. zajednički usvojili specijalni izvestilac Ujedinjenih Nacija za slobodu mišljenja i izražavanja, predstavnik OEBS-a za slobodu medija, i specijalni izvestilac Organizacije američkih država za slobodu izražavanja, izričita je u pogledu toga da, u slučaju suprotnosti, zakon o dostupnosti informacija ima prioritet u odnosu na sve ostale zakone.

Svi organi vlasti treba da daju doprinos afirmisanju demokratskih principa sadržanih u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja", a Vlada i Skupština posebno."

(Iz saopštenja za javnost koje je Poverenik dao  26.10.2005.g)