POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo
Čitaj mi

 

Podneskom br. 012-00-1/37/2011-02 od 18.maja 2011.g. ministarstvo je od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražilo  da „precizira“ da li je ministarstvo u obavezi da pruži odgovor na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koji se odnosi na dokumentaciju podnetu ministarstvu u postupku evidentiranja predstavništva, imajući u vidu odredbu čl. 10. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju po kojoj su takve informacije poverljive, kao i odredbu čl. 9.tač.5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

U odgovoru Poverenika, br. 011-00-216/2011-03 od 23.05.2011. , navodi se između ostalog, sledeće:

„ Oznaka poverljivosti dokumenta, odnosno informacija, samo je jedan od uslova koji je bitan sa aspekta ograničenja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Da bi se ograničio pristup takvom dokumentu- informaciji, pored ovog, formalnog uslova, prema  čl.9.st.1.tač.5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, nužno je da je ispunjen i drugi, materijalni  uslov, a to je da bi odavanjem takve informacije mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koje pretežu nad interesom za pristup informacijama. Pri tome se ne misli na hipotetičku mogućnost nastupanja štete, već na stvarnu, realnu štetu. Uz to, treba imati u vidu i odredbu čl. 8. Zakona, po kojoj se prava  iz ovog zakona mogu izuzetno podvrći ograničenjima propisanim ovim zakonom ako je to neophodno u demokratskom društvu i u meri koja je zaista neophodna.

Dakle, eventualno odbijanje zahteva tražioca na osnovu 9.st.1.tač.5. Zakona, podrazumeva obavezu prvostepenog organa, na kome je teret dokazivanja po Zakonu,  da dokaže da bi pristupom traženih informacija mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom, što se iz priloženog zahteva ne prepoznaje, i da dokaže da ti interesi pretežu nad interesom za pristup informacijama, primenom testa interesa iz čl.8. Zakona.“

(Iz odgovora Poverenika , Br. 011-00-216/2011-03 od 23.05.2011.)