POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

2017 slobodan pristup informacijama korica publikacija br 6

Ovaj, šesti broj publikacije „Slobodan pristup informacijama – izvod iz prakse Poverenika“ je još jedna potvrda opredeljenja koje smo deklarisali još prilikom objavljivanja prvog broja, da ćemo publikaciju objavljivati redovno, svake godine.

Kao i prethodne publikacije i ova sadrži ne samo stavove Poverenika izražene u meritornim odlukama koje je donosio postupajući po žalbama, nego i stavove i mišljenja sadržane u drugim aktima kojima je institucija Poverenika komunicirala sa okruženjem.

5korica Ovaj broj publikacije „Slobodan pristup informacijama – izvod iz prakse Poverenika" obeležava jedan mali "jubilej", pet godina od početka objavljivanja. Njim na dobar način potvrđujemo opredeljenje deklarisano još na početku da ćemo publikaciju objavljivati redovno, svake godine.

Smatrajući najispravnijim i najlogičnijim pristup, koji podrazumeva da publikacije sadrže ne samo stavove Poverenika izražene u meritornim odlukama koje je donosio postupajući po žalbama, nego i stavove i mišljenja sadržane u drugim aktima kojima je institucija Poverenika komunicirala sa okruženjem, isto smo zadržali i prilikom izrade ove publikacije.

poverenik odluke i stavovi poverenika po izjavljenim zalbama korice za odobrenje

Ovo je prva publikacija sa odlukama i stavovima Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti po žalbama izjavljenim u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Ova publikacija je osmišljena kao instruktivni priručnik koji sadrži oko 40 odluka Poverenika. Tako, kroz prikazane primere iz prakse Poverenika, građani mogu bliže da se upoznaju sa pravima koja im pripadaju po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, i to: pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo na uvid i izdavanje kopije podataka, kao i prava povodom izvršenog uvida: pravo na ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Pravo na zaštitu podataka o ličnosti je važno, Ustavom utvrđeno pravo, koje zakonima još uvek nije odgovarajuće uređeno, zbog čega je, pored ostalog, znatno manje konzumirano u praksi. Ova publikacija bi trebalo da doprinese bližoj edukaciji i porastu svesti građana o njihovim pravima u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

korice resizeOvo je četvrti put da objavljujemo publikaciju „Slobodan pristup informacijama – stavovi i mišljenja Poverenika" čime potvrđujemo opredelenje da ćemo to činiti redovno, svake godine.

Kad je prvi put, pre tri godine ova publikacija objavljivana opredelili smo se da između velikog broja, više hiljada odluka Poverenika, izaberemo jedan relativno mali broj posebno karakterističnih. I izabrali smo one koje su izražavale stavove Poverenika u odnosu na manje više sva otvorena pravna pitanja i situacije koja su se u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama pojavljivali.

naslovnapublikacijaiii  UVODNA REČ

Ovo je treći put da objavlјujemo publikaciju Slobodan pristup informacijama - izvod iz prakse Poverenika. Time na praktičan način potvrđujemo opredelјenje da to i ubuduće činimo redovno, svake godine.

Kad je ova publikacija objavlјivana prvi put, 2012, između velikog broja, više hilјada odluka Poverenika, izabran je relativno mali broj onih posebno karakterističnih koje su izražavale stavove Poverenika u odnosu na manje-više sva otvorena pravna pitanja i situacije koji su se u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama pojavlјivali.

slobodanpristupinformacijakoricaUVODNA REČ

Prošle godine je prvi put objavljena publikacija „Slobodan pristup informacijama – izvod iz prakse Poverenika". Od više hiljada odluka, izabran je relativno mali broj posebno karakterističnih koje su izražavale stavove Poverenika u odnosu na manje više sva otvorena pravna pitanja i situacije koja su se u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama pojavljivali.

Tom prilikom rekao sam da bi bilo posebno dobro ako bi publikacija privukla pažnju ljudi koji, u organima vlasti na svim nivoima, primenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, jer im može koristiti u otklanjanju dilema sa kojima se suočavaju.

Slobodan-pristup-informacijama Izvod-iz-prakse-PoverenikaPublikacija sadrži izbor odluka Poverenika tokom sedam godina rada Službe. Od više hiljada odluka izabran je relativno mali broj karakterističnih koje izražavaju relevantne stavove Poverenika u odnosu na manje-više sva otvorena pravna pitanja i situacije koje su se u primeni Zakona pojavljivale.