Rukovalac, koji može da bude fizičko lice, pravno lice ili organ vlasti, prikuplja podatke od lica na koje se odnose, odnosno od drugog lica. Rukovalac je dužan da obradu podataka vrši na osnovu pristanka lica ili na osnovu zakona. U slučaju da lice opozove pristanak, rukovalac ne sme nakon toga da vrši obradu podataka.

Rukovalac je dužan da vrši obradu podataka u svemu poštujući odredbe o dozvoljenosti obrade (član 8. Zakona).

Rukovalac je dužan da pre prikupljanja, po pravilu u pisanom obliku, upozna lice na koje se podaci odnose, odnosno drugo lice, o svom identitetu i svim pitanjima koja se odnose na obradu podataka, sve u skladu sa članom 15. Zakona. Rukovalac je dužan da lice obavesti i o izmeni, dopuni ili brisanju podataka.

Rukovalac je dužan da podnosioca zahteva istinito i potpuno obavesti o svim pitanjima u vezi obrade podataka iz člana 19. Zakona, i to bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za obaveštenje o obradi.

Rukovalac je dužan da omogući licu da izvrši uvid u podatke koji se na njega odnose, odnosno da preda kopiju, i to bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva. U slučaju postojanja opravdanih razloga ovi rokovi od 15, odnosno 30 dana, mogu se produžiti za 30 dana. Rukovalac je dužan da podnosiocu učini dostupnim podatak koji se na njega odnosi, i to u razumljivom obliku, odnosno da učini dostupnim sve podatke u stanju u kakvom se nalaze, kao i da na zahtev lica pruži stručnu pomoć radi razumevanja sadržine podatka. Ostvarivanje prava na uvid je besplatno, dok podnosilac zahteva snosi samo nužne troškove izrade i predaje kopije podataka.

Takođe, rukovalac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, odluči o zahtevu za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida (ispravka, dopuna, ažuriranje, brisanje, prekid i privremena obustava obrade), kao i da o tome obavesti podnosioca zahteva.

Ako rukovalac ne obrađuje podatak, proslediće zahtev Povereniku, osim ako se podnosilac zahteva tome protivi. Rukovalac je dužan da postupi po rešenju (nalogu) Poverenika, kao i da ovlašćenom licu Poverenika omogući nesmetano vršenje nadzora i stavi mu na uvid i raspolaganje potrebnu dokumentaciju.

Ako je zbirka podataka uspostavljena ugovorom, odnosno na osnovu pristanka u pisanom obliku, u slučaju raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, rukovalac je obavezan da podatke briše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno.

Rukovalac je dužan da preduzme sve potrebne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, neovlašćenih promene, objavljivanja i svake zloupotrebe, kao i da utvrdi obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.

Rukovalac je dužan da obrazuje, vodi i ažurira evidenciju o obradi podataka koja sadrži elemente iz člana 48. Zakona, sve u skladu sa Uredbom o obrascu za vođenje evidencije o obradi podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 50/09).

Rukovalac je dužan da pre započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka, dostavi Povereniku obaveštenje o nameri uspostavljanja zbirke podataka sa potrebnim podacima (član 49. Zakona), kao i o svakoj daljoj nameravanoj obradi, pre preduzimanja obrade i to najkasnije 15 dana pre uspostavljanja zbirke podataka, odnosno obrade. Rukovalac dostavlja Povereniku i evidenciju o zbirci podataka, odnosno promene u evidenciji podataka, najkasnije u roku od 15 dana od dana uspostavljanja, odnosno promene. Navedena obaveštenja i evidencije upisuju se u Centralni registar.