- Koja su prava lica čiji se podaci obrađuju?

 

Prava fizičkog lica iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti su:

 

Pravo na davanje/nedavanje pristanka za obradu – svako fizičko lice ima pravo da rukovaocu da/neda pristanak za obradu podataka o sebi, ako rukovalac ne vrši obradu na osnovu zakonskog ovlašćenja. Fizičko lice može da da punovažan pristanak i preko punomoćnika, a može pristanak i da opozove. Da bi lice dalo pristanak, rukovalac je dužan da ga prethodno upozna o svom identitetu i svim ostalim pitanjima iz člana 15. Zakona.

Pravo na obaveštenje o obradi - lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac potpuno i istinito obavesti o tome da li obrađuje podatke o njemu, koje i u koju svrhu i po kom pravnom osnovu i od koga ih prikuplja; u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu, ko su korisnici i kojih podataka i u koje svrhe i po kom pravnom osnovu; kome i koji podaci se prenose, u koju svrhu i po kom pravnom osnovu, kao i svim ostalim pitanjima iz člana 19. Zakona.

Pravo na uvid - lice ima pravo da zahteva da mu se stave na uvid podaci koji se na njega odnose. Pravo na uvid obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje beležaka.

Pravo na kopiju – lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podataka koji se na njega odnose, pri čemu je dužan da snosi samo nužne troškove izrade i predaje kopije.

Prava povodom izvršenog uvida - lice ima i pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje ili brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade, ako su ispunjeni uslovi predviđeni članom 22. Zakona.

 

-Kako zahtevati ostvarivanje prava u vezi obrade podataka o ličnosti?

 

Zahtev za obaveštenje, uvid i kopiju lice čiji se podaci obrađuju podnosi rukovaocu u pisanom obliku ili usmeno, ako to prihvati rukovalac iz razloga efikasnosti i ekonomičnosti.

Zahtev za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida, lice čiji se podaci obrađuju, podnosi se rukovaocu isključivo u pisanom obliku.

 

-Kada se izjavljuje žalba Povereniku?

 

Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka, može izjaviti žalbu Povereniku i to u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke kojom je zahtev odbijen ili odbačen,

Podnosilac zahteva može izjaviti žalbu i po isteku propisanog roka za odlučivanje i postupanje - tzv. ćutanje uprave (PROPISANI ROKOVI ZA POSTUPANjE RUKOVAOCA: 15 dana od dana podnošenja zahteva za obaveštenje o obradi, odnosno 30 dana od dana podnošenja zahteva za uvid ili izdavanje kopije dokumenta sa podacima, odnosno 15 dana od dana podnošenja zahteva povodom izvršenog uvida).

Protiv odluke Poverenika lice može da pokrene upravni spor.