POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Povodom početka primene Opšte uredbe (Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije) o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ, (na engleskom: General Data Protection Ragulation – GDPR), Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pripremio je listu najčešće postavljenih pitanja na koje je dao odgovore.

U ovom dokumentu, Poverenik je pokušao da odgovori i na pitanje da li se Opšta uredba primenjuje na rukovaoce iz Republike Srbije, kao i koje su obaveze u slučaju da se primenjuje.

Poverenik se nada da će se brojne dileme sa kojima se suočavaju, kako pojedinci na koje se podaci odnose, tako i pravna lica koja žele da posluju u Evropskoj uniji ili da posluju sa licima iz Evropske unije, rešiti po usvajanju odavno neophodnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

Podsećanja radi, Opšta uredba se u Evropskoj uniji primenjuje od 25. maja 2018. godine, neposredno u svim državama članicama. Republika Srbija obavezala se Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju da će uskladiti nacionalno zakonodavstvo u oblasti zaštite podataka sa pravnim tekovinama Evropske unije. Pitanje zaštite podataka o ličnosti od značaja je za pristupanje Evropskoj uniji i tema je pregovaračkih poglavlja 23 „Pravosuđe i osnovna prava“ i 24 „Pravda, sloboda i bezbednost“.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.4.2024.
U PROCEDURI: 13.910
OBRAĐENO: 154.656

Opširnije...