POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Katalog organa javne vlasti u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Ažurirano: 11. 7. 2024.

Opšte napomene:

Katalog sadrži podatke o državnim i drugim organima i organizacijama, koji, u smislu člana 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;("Sl.glasnik RS" br.120/04,54/07, 104/09, 36/10 i 105/21) predstavljaju organe javne vlasti na koje se ovaj zakon primenjuje.

U kategoriju organe javne vlasti, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl.glasnik RS" br.120/04,54/07, 104/09, 36/10 i 105/21) spadaju:

1) organ Republike Srbije;

2) organ autonomne pokrajine;

3) organ opštine, grada, gradske opštine i grada Beograda;

4) javno preduzeće, ustanova, organizacija i drugo pravno lice, koje je osnovano propisom ili odlukom organa iz tač. 1) do 3) ovog stava;

5) privredno društvo čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, odnosno jedan ili više organa vlasti iz tač. 1) do 4) ovog stava sa 50% ili više akcija ili udela u zbiru odnosno sa više od polovine članova organa upravljanja;

6) privredno društvo čiji je osnivač ili član jedan ili više organa vlasti iz tač. 1) do 5) ovog stava sa 50% ili više akcija ili udela u zbiru;

7) pravno lice čiji je osnivač privredno društvo iz tač. 5) ili 6) ovog stava;

8) pravno lice ili preduzetnik koji obavlja delatnosti od opšteg interesa, u smislu zakona kojim se uređuje položaj javnih preduzeća, u odnosu na informacije koje su u vezi sa obavljanjem tih delatnosti;

9) pravno ili fizičko lice koje ima javna ovlašćenja, u odnosu na informacije koje su u vezi sa vršenjem tih ovlašćenja;

10) pravno lice koje je u godini na koju se odnose tražene informacije ostvarilo više od 50% prihoda od jednog ili više organa vlasti iz tač. 1) do 7) ovog stava, u odnosu na informacije koje su u vezi sa aktivnošću koja se finansira tim prihodima, izuzev crkve i verske zajednice.

U kategoriju organe javne vlasti, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl.glasnik RS" br.120/04,54/07, 104/09 i 36/10), spadaju:

1) državni organi, organi teritorijalne autonomije, organi lokalne samouprave, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, (državni organ u širem smislu);
2) pravna lica koja osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu neki od državnih organa iz tačke 1).

Za izradu Kataloga Služba Poverenika je koristila najrazličitije izvore informacija, obzirom da se nisu svi organi vlasti odazvali zahtevu Poverenika da dostave podatke neophodne za izradu ovog Kataloga. Tako su, osim propisa, za informacije sadržane u katalogu, korišćeni izveštaji i drugi dokumenti organa vlasti, njihove i druge Internet prezentacije. Podaci o pravnim subjektima koji se finansiraju iz budžeta za potrebe ovog kataloga, obezbeđeni su iz Uprave za trezor Ministarstva finansija.

Imajući u vidu napred navedene razloge, postoji mogućnost da Katalogom nisu obuhvaćeni svi subjekti koji se, u smislu ovog zakona, ubrajaju u kategoriju organa javne vlasti. Takođe postoji mogućnost i da neznatan broj sadržanih naslova preuzetih iz Uprave za trezor, najčešće pod nazivom fondovi i sl. na lokalnom nivou, nemaju pravni subjektivitet, te da nisu organ javne vlasti, već predstavljaju budžetsku kategoriju od značaja za raspolaganje sredstvima. Zbog toga Katalog nema konstitutivni već praktični, informativni karakter.

Katalog u ovoj fazi sadrži podatke za 12.241 subjekat, s tim što je zbog napred navedenih razloga, taj broj podložan promeni.

Zbog posebnog statusa AP Kosovo i Metohija, organi vlasti sa teritorije ove pokrajine obrađivani su na republičkom i na lokalnom nivou.

Zbog svega navedenog kao i velikog obima baze podataka sadržanih u Katalogu, Služba Poverenika zadržava pravo na ispravku mogućih grešaka. Iz tih razloga, svaka sugestija u pogledu sadržine Kataloga će biti dragocena i može se dostaviti Službi Poverenika elektronskim putem na adresu: office@poverenik.rs, ili putem pošte na adresu za prijem pošte: Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 15.

Napomena: Katalog je sačinjen samo u latiničnoj verziji zbog formata veb adresa. 

KATALOG ORGANA

Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 30.6.2024.

U PROCEDURI: 14.543

OBRAĐENO: 158.546

Opširnije...