Čitaj mi

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je doneo i objavio peti po redu podzakonski akt - Odluku o listi vrsta radnji obrade podataka o ličnosti za koje se mora izvršiti procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i tražiti mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 45/2019). Prethodna četiri koje je Poverenik doneo i objavio su:

  1. Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije lica za zaštitu podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 40/2019)
  1. Pravilnik o obrascu i načinu vođenja interne evidencije o povredama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i merama koje se u vršenju inspekcijskog nadzora preduzimaju („Službeni glasnik RS“ broj 40/2019)
  2. Pravilnik o obrascu obaveštenja o povredi podataka o ličnosti i načinu obaveštavanja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o povredi podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 40/2019)
  3. Pravilnik o obrascu pritužbe („Službeni glasnik RS“ broj 40/2019)

Svi ovi podzakonski akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuju se od dana primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, 21. avgusta 2019. godine.

Poverenik nastavlja sa radom na donošenju drugih podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite podataka

o ličnosti

na dan 31.8.2020.

U PROCEDURI: 3.232

OBRAĐENO: 93.288

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka