Čitaj mi

Srbija je danas u Strazburu potpisala Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) Saveta Evrope, a koji je Savet Evrope usvojio 18. maja 2018. godine (Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.223).

Cilj Protokola je modernizacija i unapređenje Konvencije 108, uzimajući u obzir nove izazove zaštite pojedinca u pogledu obrade podataka o ličnosti koji su se pojavili nakon što je Konvencija usvojena 1980. godine.

Protokol takođe ima za cilj da obezbedi da se načela zaštite podataka primenjuju na sve aktivnosti obrade u jednom uređenom društvu, uključujući i nacionalnu bezbednost, kao i poštovanje nezavisnosti organa za zaštitu podataka o ličnosti i jačanje pravne osnove za međunarodnu saradnju.

Najvažnije novine sadržane u Protokolu odnose se na zahteve u pogledu načela proporcionalnosti i zakonitosti, kao i transparentnosti obrade, zatim proširenja kategorije osetljivih podataka na genetske i biometrijske podatke, propisivanja obaveza prijavljivanja povrede podataka, ali i nova prava za lica u kontekstu upotrebe algoritama u donošenju odluka, a koja su posebno značajna u vezi sa razvojem veštačke inteligencije.

Srbija je 36. država koja je potpisala predmetni Protokol Saveta Evrope. Među državama potpisnicama nalaze se i države van evropskog kontinenta, budući da je reč o ugovoru koji je otvoren i za države koje nisu članice Saveta Evrope.

Poverenik se još ranije zalagao da Srbija potpiše, a potom i ratifikuje ovaj međunarodni ugovor. Tako, Poverenik je svojim dopisom od 18. marta 2019. ukazao Ministarstvu pravde na značaj i potrebu potpisivanja predmetnog Protokola kojim se modernizuje i unapređuje Konvencija 108, te ovom prilikom izražava zadovoljstvo što se to dogodilo, makar i više od osam meseci kasnije od kada je Poverenik pokrenuo ovu inicijativu.


Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 30.12.2020.
U PROCEDURI: 2.994
OBRAĐENO: 96.249

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka