POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

U skladu sa obavezama iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21), Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na svojoj internet stranici www.poverenik.rs pustio je u rad Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu. Na osnovu istog zakona, u ovom sistemu se informator izrađuje u elektronskom i mašinski čitljivom obliku, u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti („Sl. glasnik RS“, broj 10/22). Poverenik je u ovom informacionom sistemu sačinio i objavio sopstveni informator o radu.

Poverenik podseća sve organe javne vlasti, koji imaju obavezu izrađivanja informatora o svom radu, propisanu u članu 39. istog zakona, da je potrebno da se u Jedinstvenom informacionom sistemu registruju i izrade svoje informatore o radu, kao i da zakonski rok za izvršenje ove obaveze ističe 16.11.2022. godine. U skladu sa zakonom, organ vlasti redovno vrši proveru tačnosti i potpunosti podataka objavljenih u informatoru i, najkasnije 30 dana od nastanka promene, ažurira informator vršenjem odgovarajućih promena.

U slučaju da organ javne vlasti propusti da izradi i ažurira informator o svom radu, u skladu sa odredbama ovog zakona, Poverenik je ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Ovo ovlašćenje Poverenik će primenjivati, u skladu sa zakonom, počev od 17.11.2022. godine.


Zbirni mesečni statistički

podaci

na dan 31.7.2022.

U PROCEDURI: 2.937

OBRAĐENO: 113.576

Opširnije...