POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Na osnovu člana 17. stav 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 120/04),

Vlada donosi

U R E D B U
O VISINI NAKNADE NUŽNIH TROŠKOVA ZA IZDAVANJE KOPIJE DOKUMENATA NA KOJIMA SE NALAZE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Član 1.
Ovom uredbom propisuje se visina naknade nužnih troškova koje plaća tražilac informacije za izradu kopije i upućivanje kopije dokumenata na kome se nalazi informacija od javnog značaja prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Član 2.
Troškovnik kojim se uređuje visina nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja sastavni je deo ove uredbe.

Član 3.
Sredstva ostvarena od naknade nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prihod su budžeta Republike.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 Broj: 110-258/2006
U Beogradu, 26. januara 2006. godine
VLADA
POTPREDSEDNIK,
Miroljub Labus

TROŠKOVNIK
kojim se utvrđuje visina nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja

Kopija dokumenata po strani:
na formatu A3 6 dinara
na formatu A4 3 dinara

Kopija dokumenata u elektronskom zapisu:
- disketa 20 dinara
- CD 35 dinara
- DVD 40 dinara

Kopija dokumenta na audio kaseti 150 dinara

Kopija dokumenta na audio-video kaseti 300 dinara

Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik 30 dinara

Upućivanje kopije dokumenta troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima u JP PTT Srbije

Ukoliko visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, tražilac informacije je dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova prema ovom troškovniku.

Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina nužnih troškova ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.