POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

slobodanpristupinformacijakoricaUVODNA REČ

Prošle godine je prvi put objavljena publikacija „Slobodan pristup informacijama – izvod iz prakse Poverenika". Od više hiljada odluka, izabran je relativno mali broj posebno karakterističnih koje su izražavale stavove Poverenika u odnosu na manje više sva otvorena pravna pitanja i situacije koja su se u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama pojavljivali.

Tom prilikom rekao sam da bi bilo posebno dobro ako bi publikacija privukla pažnju ljudi koji, u organima vlasti na svim nivoima, primenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, jer im može koristiti u otklanjanju dilema sa kojima se suočavaju.

Zadovoljan sam što danas mogu da kažem da u meri koja nije zanemarljiva i jeste bilo tako. A još zadovoljniji, što mogu i da konstatujem da je publikacija, u ništa manjoj meri, poslužila kao vrlo koristan priručnik građanima, novinarima, medijima. Dakle, svima onima koji su, insistirajući na ostvarivanju svog prava, davali doprinos uspostavljanju jednog mehanizma koji je, društvu koje želi da bude demokratsko, neophodan – mehanizma kontrole javnosti nad radom vlasti.

Razume se, problema u ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama još uvek ima mnogo. O tome najbolje govori konstantno veliki broj žalbi koje se podnose Povereniku. Potrebno je, dakle, i dalje ulagati napore radi pune afirmacije prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Ova publikacija koja se upravo pojavljuje je deo tih napora. Za razliku od prethodne koja se zasnivala isključivo na meritornim odlukama koje je Poverenik donosio u postupcima koje je sprovodio po žalbama, ova stavlja težište na stavove i mišljenja sadržana u drugim aktima kojima je institucija Poverenika komunicirala sa okruženjem.

Nezavisno od tih samo formalnih razlika i ova publikacija, kao i prethodna, može dobro poslužiti osnovnoj svrsi – boljem razumevanju zakona, manjem broju nesporazuma na relaciji vlasti-javnost, boljoj informisanosti javnosti i smanjenju velikog broja žalbi koje se podnose Povereniku. Verujem da će tako i biti.

Rodoljub Šabić s.r.

Slobodan pristup informacijama - Stavovi i mišljenja poverenika, publikacija br.2