POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

poverenik odluke i stavovi poverenika po izjavljenim zalbama korice za odobrenje

Ovo je prva publikacija sa odlukama i stavovima Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti po žalbama izjavljenim u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Ova publikacija je osmišljena kao instruktivni priručnik koji sadrži oko 40 odluka Poverenika. Tako, kroz prikazane primere iz prakse Poverenika, građani mogu bliže da se upoznaju sa pravima koja im pripadaju po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, i to: pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo na uvid i izdavanje kopije podataka, kao i prava povodom izvršenog uvida: pravo na ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Pravo na zaštitu podataka o ličnosti je važno, Ustavom utvrđeno pravo, koje zakonima još uvek nije odgovarajuće uređeno, zbog čega je, pored ostalog, znatno manje konzumirano u praksi. Ova publikacija bi trebalo da doprinese bližoj edukaciji i porastu svesti građana o njihovim pravima u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

S druge strane, očekujem da će publikacija poslužiti i rukovaocima podataka za potpunu i doslednu primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u praksi i time doprineti efikasnijem ostvarivanju prava građana u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

Publikacija 1.