POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Autor: Toby Mendel, izvršni direktor, Centar za pravo i demokratiju (Center for Law and Democracy)

Ova komparativna analiza obuhvata provpise koji se odnose na slobodan pristup informacijama, zaštitu podataka o ličnosti i / ili druge relevantne propise sa ciljem da se proceni da li treba dozvoliti pristup informacijama ukoliko je neophodan za potrebe istraživanja i ako da, pod kojim uslovima pristup informacija može biti dozvoljen.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je naručio ovu analizu međunarodnog i uporednog pravnog okvira i prakse, posebno propisa i standarda Evropske unije koji se tiču postupanja prema tražiocima informacija potrebnih za naučne i druge vrste istraživanja, u cilju ustanovljavanja ravnoteže između slobode pristupa informacijama i legitimnog ograničenja ovog prava s jedne strane, i potrebe istraživača da pristupe dokumentima kojima je pristup ograničen sa druge.

pdfObezbeđivanje pristupa informacijama za potrebe istraživanja – Komparativna analiza