POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Autor: Fabricio Skrolini

Cilj ove uporedne analize je da ispita različite pristupe i najbolju praksu u pogledu odnosa između parlamenta kao zakonodavnog tela i nezavisnih tela u domenu slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti. Ona obuhvata zemlje koje imaju razvijeni pravni okvir na polju slobodnog pristupa informacijama, kao i zaštite podataka o ličnosti, i jake institucije sa nadležnostima u obe ili jednoj od ovih oblasti.

Analiza sadrži temeljan pregled odnosa između Narodne skupštine Republike Srbije i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Na osnovu uporedne analize i pregleda, analiza predlaže preporuke u cilju unapređenja odnosa između Narodne skupštine Republike Srbije i Poverenika.

 

pdfUnapređenje demokratije: Povećanje horizontalne odgovornosti i transparentnosti u Srbiji