POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo
Čitaj mi

»Svako ko zatraži ima pravo da sazna svaku informaciju u posedu vlasti, osim u slučajevima u kojima je Zakon odredio drugačije. Ako vlast tražiocu neosnovano uskrati informaciju, tražilac može da se obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i da na drugi način, predviđen Zakonom, ostvari svoje pravo.«

I Zašto je donet Zakon? - “ Informacija je kiseonik demokratije”

Četiri su glavna razloga za donošenje ovog zakona:

Savremena demokratska društva počivaju na ideji da je informacija kiseonik za demokratiju i da javnost ima opravdani interes da zna o državnim poslovima. Građanin može delotvorno da kontroliše rad državnih organa samo ako su mu informacije kojima raspolažu državni organi dostupne. Slobodan pristup informacijama kojima raspolažu državni organi omogućava da građani budu bolje informisani, a državni službenici odgovorniji, što umanjuje rizik od zloupotrebe moći i obezbeđuje poštovanje ljudskih prava i sloboda;

Novinari i javna glasila u demokratskom društvu, kao uši i oči javnosti, imaju posebnu ulogu kontrolora rada državnih organa. Pravila o dostupnosti javnih informacija obezbeđuju im uslove za efikasno prikupljanje podataka o radu državnih organa;

Napredna demokratska društva se prepoznaju, između ostalog, i po tome da li su donela zakon o slobodnom pristupu informacijama i da li ga efikasno primenjuju. Pošto sada i mi imamo Zakon, na svima je, a naročito novinarima, da tražeći pristup informacijama započnu osvajanje demokratije tamo gde je otpor tradicionalno najčvršći - u državnoj birokratiji, koja informacije o svom radu krije od javnosti;

Usvajanjem ovog zakona, poslanici Narodne skupštine ispunili su jedan od uslova za članstvo u Savetu Evrope. Savet Evrope je u februaru 2002. godine doneo Preporuku državama članicama o pristupu javnim dokumentima i time ih pozvao da svojim propisima zaštite interes pojedinca da delotvorno kontroliše rad državnih organa. Naš Zakon se u najvećoj meri podudara sa pravnim standardima iz Preporuke Saveta Evrope. Ostaje još da se u ž ivotu potvrdi koliko je država voljna da ispuni svoje zakonske obaveze, i tako se, ne samo na rečima, približi krugu evropskih zemalja razvijene demokratije. Ostvarenju tog cilja trebalo bi da posluži i ovaj vodič.

Preuzmite datoteku:
Vodič kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama.pdf
Veličina dokumenta: 421 Kb.