POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da se i inače vrlo loša situacija u vezi sa odnosnom nadležnih prema pravu građana na zaštitu podataka o ličnosti, u poslednje vreme dodatno pogoršava.

Ostavljajući, bar ovom prilikom po strani veoma loše vođenu navodnu "javnu raspravu" o i inače lošem i praktično neprimenljivom Nacrtu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik upozorava da su sve češći slučajevi grubih povreda prava na zaštitu podataka o ličnosti. Posebno su zabrinjavajući oni kod kojih je evidentna sumnja u izvršenje krivičnog dela, a na koji tužilaštva i MUP po pravilu ne reaguju, poput npr. nedavnog objavljivanja podataka o korisnicima socijalne pomoći u Požegi, povodom koga je Poverenik pokrenuo postupak nadzora.

Nezavisno od tog slučaja, Poverenik je pokrenuo postupak nadzora prema Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i prema preduzetniku registrovanom pod nazivom „Softverski inženjering PC COM“ iz Beograda, a povodom objavljivanja naročito osetljivih podataka o ličnosti, kao što su podaci o žrtvama porodičnog nasilja i primanju socijalne pomoći, na internet prezentaciji ovog preduzetnika.

U sastavu ove internet prezentacije, do intervencije Poverenika, nalazilo se više korisničkih uputstava za upotrebu softvera za potrebe centara za socijalni rad, koja su sadržala oznake resornog ministarstva i navedenog preduzetnika.

Ta uputstva sadržavala su nezaštićene podatke o imenu, prezimenu, JMBG, datumu rođenja i adresi više žena koja su bile žrtve nasilja u porodici, kao i iste podatke za decu koja su bila žrtve zlostavljanja. Podaci o ličnosti objavljeni su i za više lica koja su primaoci socijalne pomoći, a uputstva su sadržala i druge naročito osetljive podatke, kao što je npr. etnička pripadnost. Odgovornost za objavljivanje ovih podataka dele kako preduzetnik, tako i resorno ministarstvo i nadležni centri za socijalni rad, koji po zakonu rukuju objavljenim podacima.

Postupak nadzora Poverenik je pokrenuo još protekle sedmice, ali javnost nije obaveštavao, jer su predmetni podaci bili dostupni najširem krugu korisnika interneta, pa su lica o čijim podacima se radi mogla biti dodatno viktimizovana. Predmetna uputstva i podaci sada su uklonjeni sa interneta. Poverenik će postupak nadzora nastaviti, a po okončanju obavestiti javnost o rezultatima nadzora i merama koje će preduzeti.

I ovaj slučaj predstavlja primer nezainteresovanosti nadležnih organa za zaštitu podataka o ličnosti građana. Pet saziva Vlade Republike Srbije, i pored zakonske obaveze, do danas nije uredilo način arhiviranja i mere zaštite naročito osetljivih podataka o ličnosti. A Nacrt novog Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se ovim pitanjem uopšte ne bavi.


Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 31.10.2023.

U PROCEDURI: 13.048

OBRAĐENO: 139.542

Opširnije...