POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Rešenjem Poverenika za informacije od javnog značaja izaštitu podataka o ličnosti od 9.5.2019. god. naloženo je Gradonačelniku grada Beograda da Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije obavesti da li poseduje ugovor zaključen između Grada Beograda i Republike Srbije kojim se regulišu troškovi uređenja građevinskog zemljišta na lokaciji obuhvaćenoj planskim dokumentom iz člana 2. Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, te da mu, ukoliko takav ugovor poseduje, dostavi njegovu kopiju. Ovo rešenje Grad Beograd je primio 14.5.2019., a rok za postupanje po tom rešenju istekao je 17.5.2019. god.

Savet za brorbu protiv korupcije, koji je savetodavno telo Vlade Republike Srbije, izjavilo je žalbu Povereniku zbog „ćutanja“ Grada Beograda – Gradonačelnika, po zahtevu od 5.3.2019. god., kojim su tražene navedene informacije. Grad Beograd nije dostavio nikakav odgovor ni po zahtevu Poverenika da se izjasne na navode žalbe Saveta.

Ovaj slučaj predstavlja ilustraciju jednog negativnog trenda i nedopustivog i nezakonitog postupanja organa javne vlasti u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, ;a to je da se i dalje ogroman broj žalbi Povereniku izjavljuje zbog „ćutanja uprave“ (preko 80%).

Osim toga, za mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama se poseže u situacijama kada bi informacije morala da se razmenjuje bez „intervencije“ Poverenika, kao što je, primera radi, slučaj uobičajene i očekivane saradnje između različitih organa javne vlasti (u konkretnom slučaju savetodavnog tela Vlade Republike Srbije i organa Grada Beograda).

U situacijama kada je reč o projektima od značaja kako za Grad Beograd, tako i za celu Srbiju, gde postoji pojačan interes javnosti da zna, kao što je reč o projektu „Beograd na vodi“ informacije bi čak morale biti objavljene na proaktivnoj osnovi.

Stoga zamenica Poverenika Stanojla Mandić podseća sve organe javne vlasti da je transparentnost rada jedan od osnovnih principa rada dobre uprave i da je neophodna hitna promena odnosa organa javne vlasti prema građanima i drugim subjektima, naglašavajući da je pravo na pristup informacijama jedno od osnovnih ljudskih i građanskih prava zajemčeno Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...