POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

U periodu od uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pažljivo prati stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti u našoj zemlji, kao i postupanje organa i tela EU i nadležnih nadzornih organa pojedinih država, sa punom svešću o izazovima koje pandemija koronavirusa prouzrokuje u svim oblastima društvenog života, pa i u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Mere koje države moraju da preduzimaju u ovim okolnostima nužno se odražavaju i na ostvarivanje ljudskih prava. U tom smislu, u našoj zemlji privremeno je ograničeno ;ostvarivanje prava na slobodu kretanja i slobodu okupljanja.

Pravo na zaštitu podataka o ličnosti, međutim, nije obuhvaćeno pomenutim ograničenjima, pa shodno tome rukovaoci i obrađivači i u periodu vanrednog stanja imaju obavezu da svoje aktivnosti obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima kojima je uređena ta materija.

Ovo, pre svega, znači da su i u novonastalim okolnostima rukovaoci i obrađivači dužni da vode računa o tome da za svaku obradu podataka o ličnosti mora postojati odgovarajući pravni osnov i svrha, da se mogu obrađivati samo podaci koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno za postizanje svrhe obrade, da lica čiji se podaci obrađuju moraju biti upoznata sa obradom, kao i da se moraju preduzimati adekvatne mere zaštite od neovlašćene i nezakonite obrade i primenjivati druga načela obrade utvrđena članom 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U tom smislu, Poverenik je već skrenuo pažnju sredstvima javnog informisanja da je potrebno da se uzdrže od objavljivanja podataka o licima koja su inficirana koronavirusom http://skr.rs/A5B. Nadalje, Poverenik je apelovao na Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i obrazovno-vaspitne ustanove da vode računa o zaštiti podataka o ličnosti koji se odnose na zdravstveno stanje učenika i članova njihovih porodica http://skr.rs/A5J. Poverenik je, takođe, upozorio građane na moguće zloupotrebe podataka o ličnosti od strane nepoznatih lica putem društvenih mreža (tzv.fišing kampanja)  http://skr.rs/A59.

Ovom prilikom Poverenik posebno ukazuje na sledeće.

                                                          *

Podaci o zdravstvenom stanju fizičkog lica predstavljaju posebnu vrstu podataka o ličnosti, čija je obrada u načelu zabranjena, osim pod restriktivnim uslovima utvrđenim članom 17. ZZPL.

Ovo, pre svega, znači da, sa stanovišta primene zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nema smetnji za obradu podataka o zdravstvenom stanju lica kada je ona zasnovana na važećim propisima, uključujući i akte koje nadležni državni organi donose u uslovima vanrednog stanja, kao i da se obrada može vršiti u granicama ovlašćenja i uz poštovanje svih pomenutih načela obrade iz člana 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

                                                            *

Prilikom javnog objavljivanja podataka o zaraženim i obolelim licima, posebno je potrebno voditi računa o tome da se ne objavljuju podaci koji određuju, ili čine odredivim identitet tih lica, osim izuzetno, kada je to neophodno pod uslovima iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uz obaveznu minimizaciju podataka.

                                                            *

Kada se radi o mogućnosti  poslodavca da vrši obradu podataka koji se odnose na simptome potencijalne infekcije koronavirusom kod zaposlenih, kandidata za zaposlenje i drugih lica koja ulaze u poslovne prostorije poslodavca, Poverenik naglašava da je obradu moguće vršiti u skladu sa aktima nadležnih organa koji se odnose na borbu protiv aktuelne pandemije, uz pridržavanje načela obrade iz člana 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poslodavci koji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imaju obavezu da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti, kao i oni koji su to učinili iako formalno nisu bili obavezni, treba da to lice na odgovarajući način uključe u sva pitanja koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

                                                           *

Rukovaoci i obrađivači koji u uslovima vanrednog stanja organizuju rad zaposlenih od kuće, ukoliko taj rad obuhvata i obradu podataka o ličnosti, u skladu sa načelom integriteta i poverljivosti, obavezni su da obezbede odgovarajuće mere zaštite podataka o ličnosti, što podrazumeva mere kao što su provera bezbednosti veze i korespodencije putem službenih mejlova i dr.

 U tom smislu, obrađivači nisu ovlašćeni da samostalno donose odluke o tome na koji će način nastaviti obradu podataka u izmenjenim uslovima, već se moraju pridržavati uputstava rukovaoca.

                                                       

                                                       *

Obrada podataka o licima inficiranim i obolelim od KOVID 19 u svrhe naučnog istraživanja, nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, s tim što ulogu rukovaoca može imati samo organizacija  koja je, u skladu sa zakonom, registrovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti i koja je odgovorna za postupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

                                                      *

 Fizička lica čiji se podaci obrađuju mogu ostvarivati prava u vezi sa obradom svojih podataka.

Kako se, međutim, aktivnosti rukovalaca, u ovom periodu, ostvaruju u izmenjenom režimu organizacije i načina rada, sa smanjenim kadrovskim i tehničkim kapacitetima i sa neizvesnošću u pogledu dužine trajanja takvog stanja, jasno je da oni objektivno neće biti u mogućnosti da po svakom zahtevu postupe  najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog prijema. Poverenik nije ovlašćen da izmeni propisane rokove, ili način njihove primene, pa u tom kontekstu ukazuje na Zakonom predviđenu mogućnost  produženja roka za još 60 dana (ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva). U svakom slučaju, rukovalac se ne može osloboditi obaveze postupanja po zahtevu lica i dužan je da to učini čim se steknu uslovi, o čemu mora obavestiti podnosioca zahteva.

                                                        *

Poverenik nastavlja da postupa po pritužbama lica u vezi sa obradom njihovih podataka, na način prilagođen merama Vlade i drugih nadležnih organa.

O svim relevantnim pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti za vreme vanrednog stanja Poverenik će, kao i do sada,  kontinuirano obaveštavati javnost.


Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 30.6.2024.

U PROCEDURI: 14.543

OBRAĐENO: 158.546

Opširnije...