POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Odlukom Evropskog suda pravde C-311/18 od 16. jula 2020. godine, proglašena je nevažećom odluka Evropske komisije 2016/1250 od 12. jula 2016. godine o primerenosti zaštite u okviru EU-SAD „Privacy Shield“ mehanizma. Posledica toga je da se svi prenosi podataka o ličnosti iz Evropske unije u Sjedinjene Američke Države, na osnovu „Privacy Shield“ mehanizma, nakon donošenja predmetne odluke suda, smatraju nezakonitim.

Saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju može se izvršiti, bez prethodnog odobrenja Poverenika, između ostalog, i onim državama/međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

S tim u vezi, kako je od strane Evropske unije utvrđeno da odluka Evropske komisije o primerenosti zaštite u okviru EU-SAD „Privacy Shield“ mehanizma više nije važeća, može se zaključiti da, sledstveno tome, Sjedinjene Američke Države na osnovu „Privacy Shield framework“ više ne obezbeđuju primereni nivo zaštite ni sa stanovišta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Imajući u vidu navedeno, Poverenik ukazuje rukovaocima i obrađivačima koji su vršili prenos podataka o ličnosti na osnovu „Privacy Shield framework“ da je potrebno da pronađu druge mehanizme prenosa podataka u Sjedinjene Američke Države propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Budući da se saglasno ;Odluci Vlade  o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 55/19 od 02.08.2019. godine), na predmetnoj listi  još uvek nalaze i Sjedinjene Američke Države (ograničeno na „Privacy Shield framework“), Poverenik je uputio dopis Vladi u cilju usaglašavanja te odluke sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i  evropskom praksom.

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite 

podataka o ličnosti

na dan 30.11.2021.

U PROCEDURI: 4.404

OBRAĐENO: 106.303

Opširnije...