POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Poslednjeg dana ove godine okončava se postupak napuštanja Evropske unije od strane Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, a time će na teritoriji Ujedinjenog kraljevstva prestati neposredna primena Opšte uredbe o zaštiti podataka (Uredba o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju van snage Direktive 95/46 EZ) - GDPR.

Napuštanje Evropske unije neće se odraziti na uslove prenosa podataka o ličnosti na čiju obradu se primenjuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/18); u Ujedinjeno kraljevstvo, s obzirom na to da se na tu državu, kao i do sada, odnose odredbe člana 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,  kojima je utvrđeno da se prenos podataka u drugu državu, bez prethodnog odobrenja, može izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (stav 1.) i uspostavljena je zakonska pretpostavka prema kojoj se smatra da je primereni nivo zaštite podataka o ličnosti obezbeđen u državama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih  podataka, kao i u državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite (stav 2.).

Na osnovu ovlašćenja iz člana 64. stav 7. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Vlada je donela Odluku o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 55/19) u kojoj je, u delu I  u kome su taksativno nabrojane države koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih  podataka, navedeno i Ujedinjeno kraljevstvo (tačka 9). 

U skladu sa tim,  prenos podataka u Ujedinjeno kraljevstvo, i nakon Bregzita, može se vršiti primenom zakonske pretpostavke iz člana 64. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, prema kojoj se smatra da je u toj državi obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. 

Podsećamo da je prenos podataka o ličnosti u drugu državu jedna od radnji obrade tih podataka, te da je preduslov zakonitog prenosa u smislu odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, usklađenost obrade podataka sa svim obavezama utvrđenim navedenim zakonom.


Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.10.2021.
U PROCEDURI: 4.408
OBRAĐENO: 105.539

Opširnije...