POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Troms konferencija

Danas je u Palati Srbije, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, održana svečana konferencija povodom Konvencije Saveta Evrope o pristupu službenim dokumentima (CETS br. 205), poznatoj pod nazivom Tromso konvencija, sa osvrtom na trenutnu situaciju u Srbiji.

„Tromso konvencija je prvi i najvažniji međunarodni dokument koji je doneo Savet Evrope, a odnosi se na pristup informacijama od javnog značaja u posedu organa vlasti. Iako važeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sadrži odredbe koje daju veća ovlašćenja u ostvarivanju ovog prava, neophodno je da se učini još i taj jedan korak da Republika Srbija ratifikuje i Tromso konvenciju, kao najznačajniji dokument koji uređuje ovu oblast“, naglasio je poverenik Milan Marinović.

“Transparentnost institucija države je ključna karakteristika dobrog upravljanja i pokazuje da li je društvo zaista demokratsko i pluralističko. Pravo na pristup službenim dokumentima je takođe je od suštinskog značaja za razvoj ljudi i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava. Time se jača legitimitet institucija države u očima javnosti i gradi poverenje građana u njih“, izjavio je ovim povodom Tobias Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu.

Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije, je istakla da su odredbe o ostvarivanju prava javnosti da zna u pomenutoj Konvenciji, sadržane i u odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Tim povodom, ukazala je na to da od danas počinje javna rasprava povodom Nacrta izmena i dopuna zakona, kojim se predlaže širi krug organa, obveznika ovog zakona. To je Konvencijom predviđeno kao opciona mogućnost, dok država Srbija izmenama i dopunama zakona propisuje to kao obavezu.


Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 30.11.2023.

U PROCEDURI: 12.245

OBRAĐENO: 142.482

Opširnije...