POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Forum 30 9 21 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti juče je, u saradnji sa Projektom za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizovao onlajn Forum o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – „Dostupnost informacija iz javnotužilačkih i sudskih postupaka“ u nameri da se ukaže na značaj transparentnog rada sudova i tužilaštva. Cilj Foruma je da se bliže objasni ;javnosti koja su to njihova prava kod ove vrste postupaka, koje informacije građani na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja mogu dobiti u sudskim postupcima, a koje ne.

„U svrhu kontrole rada svih organa vlasti, uopšte, i sprečavanja korupcije, posebno, građani imaju pravo da traže sve informacije od javnog značaja koje su u posedu svih organa vlasti pa i sudova i javnih tužilaštava. Trasnsparentnost rada organa pravosuđa i tužilaštava je jedan od najneophodnijih preduslova sticanja poverenja građana u državu i organe vlasti i garancija za zakonito funkcionisanje sistema. Iz tog razloga je veoma bitno da sudovi i tužilaštva poštuju svoje obaveze koje kao organi vlasti imaju po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja”, naglasio je Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

„Od 2018. godine, od kada CeSID sprovodi godišnja istraživanja javnog mnjenja o naporima vlasti u borbi protiv korupcije u Srbiji, uočeno je da iako 60% građana prepoznaje da sudovi i tužilaštva imaju važnu ulogu u borbi protiv korupcije, javnost i dalje nije zadovoljna njihovim učinkom, dok malo više od polovine ispitanika smatra da su ovi organi malo ili nimalo posvećeni suzbijanju korupcije“, istakla je Džeklin Vilijams Bridžers, direktorka USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast. Ona je dalje istakla da je rad kancelarije Poverenika, u ostvarivanju prava na pristup informacijama, od velikog značaja za unapređenje odgovorne vlasti i borbe protiv korupcije. Takođe, pravovremeni pristup informacijama doprinosi saradnji medija i civilnog društva u povećanju transparentnosti rada tužilaštava i sudova. 

U ovom dijalogu učestvovali su i predstavnici Apelacionog suda u Beogradu, Republičkog javnog tužioca, međunarodnih eksperata iz Slovenije i Hrvatske, organizacije civilnog društva, kao i predstavnici medija koji su izneli svoje iskustvo i izazove u radu u ovoj oblasti.

Učesnici su se složili da sa jedne strane građani ne prepoznaju određena ograničenja koja se odnose na podatke iz istraga i sudskih postupaka, dok sa druge strane ne postoji i ujednačena sudska praksa postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Neophodna je učestala edukacija sudova i javnih tužilaštava, kao organa javne vlasti, ali i šire javnosti o ovom pravu kako bi postigli veću transparentnost u radu javnotužilačkih i sudskih postupaka.


Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.10.2021.
U PROCEDURI: 4.408
OBRAĐENO: 105.539

Opširnije...