POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo
Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja ponovo je zatražio od Vlade Republike Srbije da donese uredbu kojom će propisati troškovnik, na osnovu koga organi vlasti obračunavaju naknadu troškova izrade kopija dokumenata, koja se na zahtev daju građanima, odnosno medijima.

Radi se, zapravo, o operacionalizaciji odredbi člana 17. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji, pored ostalog, predviđa da se „kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade“, a da „Vlada RS propisuje troškovnik“ na osnovu koga se ti troškovi obračunavaju.      

Inicijativu iste sadržine Poverenik za informacije od javnog značaja prvi put je uputio Vladi RS još sredinom marta ove godine. Povodom ponovljene inicijative Poverenik za informacije od javnog značaja dao je sledeću izjavu:

„Važno je da Vlada RS donese podzakonski akt predviđen članom 17. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Nije reč samo o apstraktnom razlogu da se zaokruži normativno pravni okvir za primenu Zakona, već postoje i sasvim konkretni razlozi u vidu ugrožavanja zakonom zajamčenih prava građana i medija. U odsustvu uredbe moguća je sasvim neujednačena praksa naplate troškova. Evidentirani su slučajevi naplaćivanja naknade troškova daleko iznad nivoa „nužnih troškova“, kao i slučajevi uslovljavanja, odnosno uskraćivanja prava na slobodan pristup informacijama onda kad stranka odbije da takvu naknadu plati. Takvu praksu, suprotnu elementarnim principima na kojima se Zakon zasniva, ne smemo tolerisati.

Nadam se da će Vlada RS uskoro doneti potrebnu uredbu. Stojim na stanovištu da uredba mora da bude u funkciji lakšeg, a ne težeg ostvarivanja prava iz Zakona. Smatram, dakle, da bi bilo dobro uredbom predvideti da se u slačajevima malih iznosa naknada uopšte ne naplaćuje, a da u ostalim slučajevima bude na nivou stvarno najnužnijih troškova.“

 

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.10.2021.
U PROCEDURI: 4.408
OBRAĐENO: 105.539

Opširnije...