POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo
Čitaj mi

Više  građana  i  predstavnika  medija  se  obraćalo  Povereniku  za  informacije  od  javnog  značaja  u  vezi  sa  problemima  koji  se  svode  na  pitanje  -  Da  li  je  onaj  ko  traži  informaciju  od  javnog  značaja  dužan  da  plati  naknadu  određenih  troškova?        

Tim  povodom  Poverenik  Rodoljub  Šabić  dao  je  izjavu  sledeće  sadržine:

„Zakon  o  slobodnom  pristupu  informacijama  od  javnog  značaja  predviđa  da  je  obaveštenje  o  tome  da  li  organ  vlasti  poseduje  određenu  informaciju  besplatno.  Zakon  je  izričit  i  u  pogledu  toga  da  je  uvid  u  dokument  koji  sadrži  traženu  informaciju  takođe  besplatan.

Za  izradu  i  dostavljanje  kopije  dokumenta  predviđena  je  obaveza  plaćanja  naknade   nužnih   troškova.  Iznos  te  naknade  treba  da  se  obračunava  prema  troškovniku  koji  propisuje  Vlada  Republike  Srbije.

Vlada  još  nije  donela  ovaj  troškovnik.  Kao  Poverenik,  još  pre  nekoliko  meseci  sam  inicirao  donošenje  ovog  propisa  i  nadam  se  da   će  Vlada  u  dogledno  vreme  ispuniti  ovu  svoju  zakonsku  obavezu.  Do  tada,  odsustvo  troškovnika  ne  bi  smelo  biti  smetnja  za  ostvarivanje  zakonom  zajamčenih  prava  građana  i  medija.  Polazeći  od  toga,  preporučujem  organima  vlasti  da  uvek  imaju  u  vidu  da  obaveza  eventualne  naknade  troškova  ne  bi  smela  biti  veća  od  iznosa  nužnih  troškova.

Što  se  medija  tiče,  za  njih  je  svakako  posebno  interesantna  odredba   člana  17.  st.  4  Zakona  koja  predviđa  da  su  novinari,  ako  kopiju  dokumenta  traže  radi  obavljanja  svog  poziva,  oslobođeni  plaćanja  naknade  troškova.  Istom  odredbom  Zakona  obaveze  plaćanja  naknade  oslobođena  su  i  udruženja  za  zaštitu  ljudskih  prava  kad  kopiju  traže  radi  ostvarivanja  ciljeva  udruženja,  odnosno  svako  ko  traži  informaciju  koja  se  tiče  zaštite  zdravlja  stanovništva  i  životne  sredine.“

 

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 o ličnosti

na dan 31.10.2021.
U PROCEDURI: 4.408
OBRAĐENO: 105.539

Opširnije...