POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo
Čitaj mi

Poverenik za informacije od javnog značaja ocenjuje da su pojedine odredbe Predloga Zakona o Vladi, koji Narodna skupština treba da razmatra na sednici koja je u toku, u suprotnosti sa demokratskim standardima na kojima se zasniva pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.      

Ukazujući posebno na odredbu člana 39 stav 2 Predloga zakona o Vladi koja glasi: «Konkretne spise i dokumente Vlada i organi državne uprave moraju dostaviti Narodnoj skupštini samo na zahtev Anketnog odbora», poverenik Rodoljub Šabić je izjavio:

«Navedena odredba problematična je već na prvi pogled i sa stanovišta ustavom utvrđenog odnosa Vlade i Skupštine. Istovremeno, sa stanovišta prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja usvajanjem jedne ovakve odredbe javnosti bi bila upućena izuzetno loša poruka.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, bar načelno, jemči i građanima i medijima pravo na uvid u svaki dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja. U korelaciji sa tim pravom treba da budu obaveze organa vlasti, uključujući i Vladu i organe državne uprave.

Ako uprkos tome Vlada i organi državni uprave misle da čak ni najvišem organu zakonodavne vlasti, osim izuzetno, ne moraju da omoguće uvid u konkretne dokumente onda je jasno da građani i mediji za tako nešto nemaju nikakve šanse.

Usvajanjem jedne ovakve odredbe bila bi, indirektno, u velikoj meri dezavuisana prava zajamčena Zakonom o slobodanom pristupu informacijama od javnog značaja, pa očekujem od poslanika Narodne skupštine da odgovarajućim amandmanima na Predlog zakona to spreče.

 


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...