POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Povodom sve češćih slučajeva neažurnog i nemarnog odnosa organa javne vlasti prema obavezama koje imaju prema Povereniku u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a koje se odnose na blagovremeno dostavljanje svih neophodnih dokaza za odlučivanje u postupku po žalbi, te reagovanje organa tek nakon donošenja obavezujućeg, konačnog i izvršnog rešenja Poverenika i traženje poništaja već donetog rešenja, Poverenik upozorava organe javne vlasti da su dužni da sve dokaze, uključujući i povratnice i dostavnice kao dokaz o uručenju akta tražiocu informacije, dostave Povereniku u roku koji im je naznačen u nalogu za izjašnjenje na žalbu, odnosno pre donošenja odluke po žalbi. Dokazi dostavljeni nakon donošenja konačnog, izvršnog i obavezujućeg rešenja Poverenika ne mogu biti uzeti u obzir u odnosu na doneto rešenje.

Poverenik posebno upozorava organe javne vlasti da suprotno postupanje, odnosno neblagovremeno postupanje organa po nalozima Poverenika, može dovesti do odluke kojom se utvrđuje da je žalba osnovana i posledično do veoma visokih troškova postupka po žalbi za zastupanje žalioca od strane advokata, kao i do prekršajne odgovornosti i prekršajnog gonjenja odgovornih i ovlašćenih lica u organima javne vlasti.


Zbirni mesečni

statistički podaci

na dan 31.8.2023.

U PROCEDURI: 9.042

OBRAĐENO: 135.754

Opširnije...