Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - ZZPL („Službeni glasnik RS“, br. 87/18) počeo je da se primenjuje 22. avgusta 2019.

Zbog brojnih novina koje ovaj zakon uvodi u pravni poredak Srbije, kao i kompleksnosti ukupne materije, ali i pravnih nejasnoća koje sadrži i nedovoljne spremnosti pojedinih institucija da u svemu postupaju u skladu sa ZZPL, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) smatra da postoji evidentna potreba da se rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti što bolje i što pre u potpunosti osposobe za njegovu primenu.

Poverenik je na osnovu ZZPL jedini ovlašćen da prati i obezbeđuje primenu ovog zakona, a posebno da se stara o podizanju svesti o rizicima, pravilima, merama zaštite i pravima u vezi sa obradom, kao i da se stara o podizanju svesti rukovaoca i obrađivača u vezi sa njihovim obavezama propisanim ZZPL. Osim toga, Poverenik je, na osnovu samog ZZPL, jedini ovlašćen da o ovim i srodnim pitanjima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti sprovodi odgovarajuće obuke.

U tom cilju Poverenik, u dogovoru sa neposrednim organizatorima, realizuje obuke za predstavnike rukovaoca i obrađivača, pre svega za lica koja su već određena za zaštitu podataka o ličnosti ili za ona koja će tek biti određena, kako bi ova lica stekla nova i dogradila postojeća znanja o pravu na zaštitu podataka o ličnosti i kako bi se bliže upoznala sa obavezama koje, u skladu sa ZZPL, imaju rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti.

Ove obuke drže predstavnici Poverenika i za to ne primaju finansijsku naknadu.

Poverenik poziva rukovaoce i obrađivače koji žele da neposredno organizuju obuke koje bi realizovao Poverenik, da se u tom smislu blagovremeno obrate Povereniku radi dogovora o vremenu i mestu održavanja obuke, o učesnicima obuke, kao i o drugim detaljima.

 

Kalendar održanih obuka u 2019.

Kalendar obuka za 2020.

 

 

OBAVEŠTENjE O ELEKTRONSKOM OPŠTENjU POVERENIKA I STRANAKA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti prima elektronske podneske stranaka na sledećoj adresi: 

Poverenik određenu vrstu podnesaka prima i preko Portala E-uprava: http://www.euprava.gov.rs/ , i to:

 1. Žalbu protiv organa vlasti zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja,
 2. Pritužbu protiv rukovaoca podataka o ličnosti zbog povrede prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti,
 3. Zahtev Povereniku, za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Poverenika,
 4. Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje obrađuje Poverenik, i
 5. Zahtev za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida.

OVLAŠĆENA SLUŽBENA LICA POVERENIKA

ZA ODLUČIVANjE U UPRAVNIM STVARIMA:

Za odlučivanje u svim upravnim stvarima koje su u nadležnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ovlašćena lica po zakonu ili ovlašćenju poverenika su:

 1. Stanojla Mandić i
 2. Marinko Radić.

ZA VOĐENjE POSTUPKA I PREDUZIMANjE RADNjI U UPRAVNIM STVARIMA:

U Sektoru za žalbe i izvršenja - pristup informacijama, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima, u oblasti ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja u postupcima po žalbama izjavljenim protiv organa vlasti i administrativnog izvršenja rešenja Poverenika, su:

 1. Slavoljupka Pavlović
 2. Gorana Milić,
 3. Gordana Tošović,
 4. Snežana Stojković Dimiškovski,
 5. Vesna Jelić,
 6. Dragana Stojisavljević,
 7. Stanislava Kotranjac,
 8. Nataša Mirjanić,
 9. Gordana Perišić,
 10. Tamara Bojanić,
 11. Nada Maričić Đorđević,
 12. Vesna Arsenijević,
 13. Milica Prljević,
 14. Jelena Jovanović,
 15. Milica Bosnić,
 16. Sofija Radojičić
 17. Mina Ćetković.

U Sektoru za žalbe i pritužbe - zaštita podataka, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima, u oblasti ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti u postupcima po žalbama izjavljenim protiv rukovalaca podataka, su:

 1. Natalija Ćetković,
 2. Vera Pajić,
 3. Dragana Rajić Pozderac,
 4. Dušica Stolevski.

U Sektoru za harmonizaciju, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima u oblasti zaštite podataka o ličnosti po zahtevima za odobravanje iznošenja podataka iz Republike Srbije, su :

 1. Nevena Ružić,
 2. Ana Odanović Komatina.

U Sektoru za nadzor, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima u postupku nadzora nad sprovođenjem zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti, su:

 1. Zlatko Petrović,
 2. Aleksandra Lakićević,
 3. Miroslav Velimanović,
 4. Saša Vasiljević,
 5. Snežana Žikić,
 6. Mirjana Mićević,
 7. Marin Cetinić,
 8. Sanja Unković,
 9. Marko Antić,
 10. Olgica Radovanović,
 11. Gordana Vildović,
 12. Marijana Sofilj,
 13. Dragana Stojković,
 14. Marko Dragumilo,
 15. Goran Pavlović,
 16. Ivana Anđelić,
 17. Biljana Nenadić
 18. Marija Todorović
 19. Ivana Živković
 20. Olja Živković. 

U Sektoru za informacione tehnologije, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima vođenja Centralnog registra zbirki podataka i upisa evidencija zbirki podataka, su:

 1. Radoje Gvozdenović,
 2. Marjan Purković.

U Sektoru za zajedničke poslove, ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima iz oblasti radnih odnosa, javnih nabavki i drugih upravnih akata po propisima koji se primenjuju iz delokruga rada ovog sektora, su:

 1. Rada Kovačević,

U Sektoru za saradnju i izveštavanje ovlašćena službena lica za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnim stvarima su:

 1. Aleksandar Resanović,
 2. Marko Milošević,
 3. Anja Ćirilović,
 4. Tamara Rašković,
 5. Đina Lukić Živković,
 6. Mirela Zozi Jeković,
 7. Jelena Denić.

Za vođenje postupka i preduzimanje radnji u upravnoj stvari ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti, po zahtevu podnetom Povereniku kao prvostepenom organu, ovlašćena su sva gore imenovana lica.

Uputstvo za popunjavanje i obrasci kontrolnih lista

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) na osnovu čl. 77-79. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/18) vrši inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i shodnom primenom zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 - dr. zakon i 95/18) u članu 14. propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora i mešovitog inspekcijskog nadzora u delu koji se odnosi na redovan nadzor, kao i u inspekcijskom nadzoru na državnoj granici koji se obavlja redovno. U postupku vanrednog inspekcijskog nadzora inspekcija može da koristi kontrolne liste, kada to odgovara prirodi, predmetu i obuhvatu vanrednog nadzora. Dalje, inspekcija može da dostavi kontrolnu listu nadziranom subjektu i zatraži od njega da sačini i inspekciji dostavi izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika.

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru Poverenik je sačinio i na svojoj internet stranici www.poverenik.rs u sekciji pod nazivom „Zaštita podataka“, objavio kontrolne liste, i to:

 • kontrolnu listu za rukovaoce koji su organi vlasti (član 4. tačka 25. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti: "organ vlasti" je državni organ, organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, ustanova i druga javna služba, organizacija i drugo pravno ili fizičko lice koje vrši javna ovlašćenja);
 • kontrolnu listu za rukovaoce koji nisu organi vlasti.

Objavom kontrolnih listi na www.poverenik.rs Poverenik deluje preventivno, edukativno i informativno, čime pomaže organima koje nadzire da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta je potrebno da urade da bi svoje poslovanje i postupanje uskladili sa propisima i sprečili nastanak štete, kao i šta ovlašćeno lice iz stručne službe Poverenika proverava u postupku nadzora.

Ove kontrolne liste prikazuju složene i obimne zakonske obaveze kroz niz razumljivih pitanja na koje je potrebno dati tačne i sveobuhvatne odgovore.

U cilju popunjavanja kontrolnih lista potrebno je sa www.poverenik.rs preuzeti odgovarajuću kontrolnu listu, a zatim u obrascu iste označiti odgovore na postavljena pitanja, uneti tekstualne odgovore na postavljena pitanja i označiti ukupan zbir bodova.

Ovako popunjena kontrolna lista predstavlja izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, koji je potrebno odštampati, potpisati od strane odgovornog lica, overiti pečatom (ukoliko se isti koristi), a zatim skenirati i poslati Povereniku na adresu elektronske pošte Navedeni izveštaj možete dostaviti Povereniku i poštom na adresu Poverenika u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.15 ili neposrednom predajom na pisarnici Poverenika, na istoj adresi. ;

Izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika Poverenik koristi u svrhu procene rizika, kao i izrade i potom realizacije plana inspekcijskog nadzora.

Napominjemo da podaci iz predmetnog izveštaja podležu proveri od strane Poverenika te da netačno prikazivanje ili prikrivanje činjenica u istom povlače pravne posledice sastavljanja isprave neistinite sadržine. Isto dovodi do povećanja verovatnoće nastanka štetnih posledica u okviru procene rizika, odnosno povećanja stepena rizika nadziranog subjekta.

Kontrolna lista - rukovaoci koji nisu organi vlasti

Kontrolna lista - rukovaoci koji su organi vlasti

Priznanja koja je Poverenik do sada dodelio povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna

 

2018. godina

Glavna nagrada, za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i statueta dodeljena je Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji najviših organa javne vlasti, Vrhovnom kasacionom sudu,

- u kategoriji republičkih agencija, zavoda i drugih organizacija, JP Emisiona tehnika i veze,

- u kategoriji organa javne vlasti lokalne samouprave, Gradu Zrenjaninu,

- u kategoriji pravosudnih organa, Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa" dodeljeno je Ministarstvu kulture i informisanja.

 

2017. godina

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji republičkih organa javne vlasti, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti,

- u kategoriji pokrajinskih organa javne vlasti, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine,

- u kategoriji organa javne vlasti lokalne samouprave, opštini Ruma,

- u kategoriji pravosudnih organa, Apelacionom sudu u Beogradu.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljeno je Ministarstvu rudarstva i energetike.

 

2016. godina

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji najviših organa javne vlasti, Vrhovnom kasacionom sudu,

- u kategoriji republičkih organa Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

- u kategoriji republičkih agencija, zavoda i drugih organizacija Republičkom hidrometeorološkom zavodu,

- u kategoriji pokrajinskih organa javne vlasti Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine,

- u kategoriji organa javne vlasti lokalne samouprave opštini Inđija.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljeno je Ministarstvu unutrašnjih poslova.

 

2015. godina

Glavna nagrada, za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i statueta dodeljena je organizaciji Transparentnost Srbija.

Priznanje za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljeno je:

- u kategoriji republičkih organa javne vlasti, Ministarstvu omladine i sporta,

- u kategoriji pravosudnih organa Upravnom sudu.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljena je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

2014. godina

Glavna nagrada, za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i statueta dodeljena je Misiji OEBS u Srbiji.

Nagrada za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljena je gradskoj opštini Zvezdara u Beogradu.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljena je Gradu Smederevu.

 

2013. godina

Komisija je odlučila da ne dodeli ni priznanja u svih šest uobičajenih kategorija i dodeljena su samo dva priznanja:

Nagrada za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnost u radu dodeljena je Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za “Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljena je Ministarstvu kulture i informisanja.

 

2012. godina

Glavna nagrada, za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i statueta dodeljena je Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Komisija nije dodelila priznanje u kategoriji republičkih organa i u kategoriji pravosuđa.

Nagrada za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama dodeljena ;je Pokrajinskom sekretarijatu za finansije, Gradu Požarevcu i Opštini Nova Varoš.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za "Najbolji informator o radu državnih organa", dodeljeno je Privrednoj komori Srbije.

 

2011. godina

Glavna nagrada, za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i statueta dodeljena je Zaštitniku građana.

Za doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama i transparentnost u radu, u kategoriji najviših organa vlasti, priznanje je dodeljeno Narodnoj skupštini RS,

-u kategoriji republičkih organa javnih vlasti Narodnoj banci Srbije,

-u kategoriji pokrajinskih organa javnih vlasti, Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu,

- u kategoriji lokalnih organa javne vlasti Opštini Krupanj,

- u kategoriji pravosudnih organa Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Priznanje, kao pobedniku na konkursu za “Najbolji informator o radu", dodeljena je ove godine prvi put i to Ministarstvu odbrane.

 

2010 godina

Priznanje za poseban doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dodeljeno je Opštini Paraćin.

Priznanje za doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dobili Narodna skupština Republike Srbije, Skupština AP Vojvodine, Zavod za intelektualnu svojinu i Osnovni sud u Požarevcu.

 

2009. godina

Priznanje za poseban doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dodeljeno je Petom opštinskom sudu u Beogradu.

Priznanje za doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dobili Narodna skupština Republike Srbije, Privredne komore Srbije, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju i grad Valjevo.

 

2008. godina

Priznanje za poseban doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dodeljeno je Privrednoj komori Srbije i mreži regionalnih privrednih komora.

Priznanje za doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dobili Pokrajinski sekretarijat za informisanje, grad Šabac i Prvi opštinski sud u Beogradu.

 

2007. godina

Priznanje za poseban doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dodeljeno je Višem trgovinskom sudu i mreži trgovinskih sudova Srbije, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i opštini Smederevo.

 

2006. godina

Priznanje za doprinos ostvarivanju slobode pristupa informacijama dodeljeno je Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine.

Zbirni mesečni statistički podaci
iz oblasti dostupnosti informacijama
i zaštite podataka o ličnosti
na dan 31.5.2020.

U PROCEDURI: 3.337
OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka