POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

VAŽNO OBAVEŠTENјE

Početkom primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" br. 87/2018 od 13.11.2018.), dana 22.8.2019. godine, za rukovaoce podataka prestaju obaveze koje su proisticale iz primene starog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" 97/08,104/09-dr.zakon, 68/12 -odluka US i 107/12), i to:

  • vođenje i ažuriranja evidencija o obradi (član 48.),
  • obaveza dostavlјanja Povereniku obaveštenja o nameri uspostavlјanja zbirke podataka, pre započinjanja obrade, odnosno uspostavlјanja zbirke podataka (član 49.)
  • obaveza dostavlјanja Povereniku evidencija o zbirkama podataka, odnosno o promenama u tim evidencijama (član 51. stav .1.).

Iz napred navedenih razloga, na internet stranici Poverenika na adresi www.poverenik.rs, više nije dostupna veb – aplikacija putem koje su rukovaoci izvršavali pojedine od gore navedenih zakonskih obaveza.

Ukoliko pojedini rukovaoci budu imali potrebu vršenja uvida u evidencije zbirki podataka koje su dostavili Povereniku tokom postojanja Centralnog registra, a potom i tokom funkcionisanja veb – aplikacije „Dostavlјanje evidencija o zbirkama podataka“ podsećamo, da su iste u mašinski čitlјivom formatu dostupne na Portalu otvorenih podataka Poverenika, na adresi http://data.poverenik.rs/, gde se mogu besplatno preuzeti i po potrebi dalјe koristiti.

Posebno napominjemo, sledeće:

Prema odredbama novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" br. 87/2018 od 13.11.2018.) sadržanim u članu 47, Rukovalac i njegov predstavnik, ako je određen, i dalјe je DUŽAN da vodi evidencije o radnjama obrade za koje je odgovoran, koja sadrže nešto drugačiji set informacije u odnosu na ranije vođene, između ostalog, i u zavisnosti od toga da li se obrada vrši od strane nadležnih organa u posebne svrhe.

Takođe, Obrađivač i njegov predstavnik, ako je određen, DUŽAN je da vodi evidencije o svim vrstama radnji obrade koje se vrše u ime rukovaoca, koja sadrže nešto različit set informacije u odnosu na ranije vođene, između ostalog, i u zavisnosti od toga da li se obrada vrši u ime i za račun nadležnih organa koji vrše obradu u posebne svrhe.

Novi Zakon ne propisuje obavezu dostavlјanja Povereniku ovako uspostavlјenih evidencija radnji obrade.

Međutim, Rukovalac ili Obrađivač, kao i njihovi predstavnici ako su određeni, DUŽNI su da evidencije o radnjama obrade učine dostupnim Povereniku - na njegov zahtev.

Rukovalac i njegov predstavnik, odnosno Obrađivač i njegov predstavnik, ako su određeni, koji predstavlјaju privredne subjekte i organizacije u kojima je zaposleno manje od 250 lica, nisu dužni vodi evidenciju o svim vrstama radnji obrade, osim u slučajevima radnji obrade taaksativno navedenim u stavu 9. člana 47. novog Zakona.

Neizvršavanje napred navedenih zakonskih obaveza povlači prekršajnu odgovornost. Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj rukovalac, odnosno obrađivač koji ima svojstvo pravnog lica; novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, i novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, odnosno organu teritorijalne autonomije i jedinici lokalne samouprave, kao i odgovorno lice u predstavništvu ili poslovnoj jedinici stranog pravnog lica.