POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Uputstvo za popunjavanje i obrazac kontrolne liste

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) na osnovu čl. 77-79. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/18) vrši inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i shodnom primenom zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 - dr. zakon i 95/18) u članu 14. propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora i mešovitog inspekcijskog nadzora u delu koji se odnosi na redovan nadzor, kao i u inspekcijskom nadzoru na državnoj granici koji se obavlja redovno. U postupku vanrednog inspekcijskog nadzora inspekcija može da koristi kontrolne liste, kada to odgovara prirodi, predmetu i obuhvatu vanrednog nadzora. Dalje, inspekcija može da dostavi kontrolnu listu nadziranom subjektu i zatraži od njega da sačini i inspekciji dostavi izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika.

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru Poverenik je sačinio i na svojoj internet stranici www.poverenik.rs u sekciji pod nazivom „Zaštita podataka“, objavio kontrolnu listu za rukovaoce (preuzmi obrazac):

Kontrolna lista - za rukovaoce

Objavom kontrolne liste na www.poverenik.rs Poverenik deluje preventivno, edukativno i informativno, čime pomaže organima koje nadzire da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta je potrebno da urade da bi svoje poslovanje i postupanje uskladili sa propisima i sprečili nastanak štete, kao i šta ovlašćeno lice iz stručne službe Poverenika proverava u postupku nadzora.

Kontrolne liste prikazuju složene i obimne zakonske obaveze kroz niz razumljivih pitanja na koje je potrebno dati tačne i sveobuhvatne odgovore.

U cilju popunjavanja kontrolnih lista potrebno je sa www.poverenik.rs preuzeti odgovarajuću kontrolnu listu, a zatim u obrascu iste označiti odgovore na postavljena pitanja, uneti tekstualne odgovore na postavljena pitanja i označiti ukupan zbir bodova.

Ovako popunjena kontrolna lista predstavlja izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, koji je potrebno odštampati, potpisati od strane odgovornog lica, overiti pečatom (ukoliko se isti koristi), a zatim skenirati i poslati Povereniku na adresu elektronske pošte office@poverenik.rs Navedeni izveštaj možete dostaviti Povereniku i poštom na adresu Poverenika u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.15 ili neposrednom predajom na pisarnici Poverenika, na istoj adresi. ;

Izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika Poverenik koristi u svrhu procene rizika, kao i izrade i potom realizacije plana inspekcijskog nadzora.

Napominjemo da podaci iz predmetnog izveštaja podležu proveri od strane Poverenika te da netačno prikazivanje ili prikrivanje činjenica u istom povlače pravne posledice sastavljanja isprave neistinite sadržine. Isto dovodi do povećanja verovatnoće nastanka štetnih posledica u okviru procene rizika, odnosno povećanja stepena rizika nadziranog subjekta.