Čitaj mi

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018) propisuje da Poverenik, u vršenju svojih ovlašćenja, postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, kao i shodnom primenom zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor, ako ovim zakonom nije drugačije određeno (član 77. stav 2).

Isti zakon u članu propisuje da Poverenik vrši inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i shodnom primenom zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor (član 78. stav 1. tačka 8.), te da poslove inspekcijskog nadzora Poverenik vrši preko ovlašćenih lica iz stručne službe Poverenika (član 78. stav 2.).

Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018) propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora i mešovitog inspekcijskog nadzora u delu koji se odnosi na redovan nadzor, kao i u inspekcijskom nadzoru na državnoj granici koji se obavlja redovno. U postupku vanrednog inspekcijskog nadzora inspekcija može da koristi kontrolne liste, kada to odgovara prirodi, predmetu i obuhvatu vanrednog nadzora (član 14. stav 1).

Kontrolna lista je javno dostupan dokument koji složene i obimne zakonske obaveze prikazuje kroz niz razumljivih pitanja i odgovora. Za odgovore na pitanja dodeljuju se bodovi, a ovlašćeno lice iz stručne službe Poverenika, na osnovu zbira bodova po kontrolnoj listi, određuje stepen rizika i usaglašenosti sa propisima.

U oblasti nadzora Poverenika, organi korišćenjem ovih lista mogu da izvrše samoproveru i samoprocenu usaglašenosti svog poslovanja sa propisima, na osnovu koje će uočiti nepravilnosti u svom radu i blagovremeno ih ispraviti.

S druge strane, ovlašćena lica iz stručne službe Poverenika na osnovu kontrolne liste dobijaju informacije značajne za procenu rizika, planiranje i vršenje inspekcijskih nadzora.

Objavom i dostupnošću kontrolnih listi deluje se preventivno, edukativno i informativno, pomaže organima koje nadzire Poverenik da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta treba da urade da bi svoje poslovanje i postupanje uskladili sa propisima i sprečili štetu, i šta ovlašćeno lice iz stručne službe Poverenika u nadzoru proverava.

Kontrolna lista - rukovaoci koji nisu organi vlasti

Kontrolna lista - rukovaoci koji su organi vlasti